In VvE

Boven: Aan de Golfresidentie worden herstelwerkzaamheden aan het riool uitgevoerd. Links onder: een stuk wortelingroei in het riool. Rechtsonder: Een nieuw T-stuk zorgt voor een betere afvoer.

 

De werkzaamheden op de Golfresidentie aan het rioleringssysteem vorderen gestaag. Dat meldt Arie van der Graaf, de waarnemend commissaris infra van de Vereniging van Eigenaren. De klus is bijna op de helft. “Voor zover we kunnen inschatten”, aldus Arie van der Graaf, “zullen de werkzaamheden nog zo’n twee tot drie weken in beslag nemen”.

Er worden in totaal zo’n 25 reparaties uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Van der Velden dat gespecialiseerd is in rioleringsbeheer. Van der Velden is niet alleen verantwoordelijk voor het herstelwerk maar ook voor de wegafzetting, het opnieuw bestraten van de opengebroken weggedeelten en de communicatie betreffende het werk naar de bewoners toe.

Het werk dat tot heden is uitgevoerd betreft hoofdzakelijk het vervangen van bochten of zadelaansluitingen op het hoofdriool. In het hoofdriool zelf zijn tot heden geen storingen aangetroffen, hetgeen door het bestuur van de VvE als een grote geruststelling wordt ervaren.

De totale lengte van het rioolstelsel bedraagt bijna 12 kilometer met honderden huisaansluitingen, kolkaansluitingen en putten. Daarnaast bezit de Golfresidentie nog een rioolgemaal en een persleiding. Het betreft een gescheiden stelsel van schoon en vuil water. Vorig jaar is 3/5 deel van dit stelsel gecontroleerd; in achtereenvolgens 2016 en 2017 werd telkens 1/5 nagekeken.

De reparaties die nu worden uitgevoerd hebben betrekking op wat er tot en met 2018 aan knelpunten is gevonden. De acute storingen, onder de klinkerverharding, werden gelijk aangepakt. Nu volgt het deel dat onder het asfalt ligt. Noodzakelijke reparaties worden gelijk uitgevoerd. “Even doorbijten en dan is ons stelsel weer in orde”, aldus de commissaris infra.

Die wijst er volledigheidshalve nog op, dat storingen – en de daarmee gepaard gaande hoge kosten – als gevolg van kledingstukken die in het riool terecht komen, vermeden kunnen worden. Dat geldt ook voor problemen die ontstaan als gevolg van het lozen van (frituur)vet. “We hebben kortgeleden opdracht moeten geven om met een frees een storing op te heffen ter hoogte van het pompgemaal. Dat soort hoge kosten is gemakkelijk te voorkomen”.