Baanstatus vanaf 09:00uur

Baan

Qualifying

Hole 1 T/m 9

Hole 10 T/m 18

Buggy’s

Trolleys

Drivingrange

Puttinggreen

Zomergreens

Datum

30/05/2024
Aanvullende Informatie

8 mm regen, te nat voor buggys en trolleys, wel toegestaan op pad. Door werkzaamheden TenneT is hole 7 ingekort.
Baansluiting

Geen berichten gevonden.

Bestuur en commissies

Tientallen vrijwilligers op diverse posten

Het bestuur van de golfclub bestaat uit tientallen vrijwilligers. Zij zijn op diverse posten actief. Voorzitter is George Gerritsen. Secretaris is Maurits Hafkenscheid. Andere bestuursleden zijn Thijs Oppelaar namens de Regel- en Handicapcommissie, Herman van Someren namens de wedstrijdcommissie en Gert Grooters voor de promotie. De functies van penningmeester wordt vervuld door Ron Gunneweg. Die van jeugd is vacant. De vereniging wordt aangestuurd door vele commissieleden en andere vrijwilligers onder wie ook zo’n 20 marshals. De commissies hebben tot taak het organiseren van wedstrijden met als belangrijkste doel het spel van de leden naar een hoger niveau te brengen.

Hieronder een totaaloverzicht van de volledige organisatie van de golfclub.

Bestuur en commissies golfclub

 

BESTUUR
George Gerritsen voorzitter voorzitter@golfresidentie.nl
Maurits Hafkenscheid secretaris secretaris@golfresidentie.nl
Ron Gunneweg penningmeester penningmeester@golfresidentie.nl
Gert Grooters marketingpromotie promotie@golfresidentie.nl
Thijs Oppelaar regel- en handicap rhcie@golfresidentie.nl
Herman van Someren wedstrijdcommissie wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl
vacature jeugdcommissie jeugd@golfresidentie.nl
COMMISSIES
Marketing en communicatie Gert Grootens promotie@golfresidentie.nl
Redactiecommissie Hans de Jongh redactie@golfresidentie.nl
Sponsorcommissie Jeroen van Vliet sponsor@golfresidentie.nl
Regel- en handicapcommissie Thijs Oppelaar rhcie@golfresidentie.nl
Baancommissie Herman v Someren wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl
Wedstrijdcommissie Herman v Someren wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl
Seniorencommissie Hans de Jongh hansdejongh@solcon.nl
Inloopcommissie Paul van der Hulst paulvanderhulst@dronten.net
Competitiecoördinator Natasja Hoegee competitiecie@golfresidentie.nl
Weekendcommissie René Vos rene.vos@solcon.nl
Heren/Mixed Friday Jan de Vries j.devries@hotmail.nl
Damescommissie Do Veltman doraveltman@gmail.com
Groepen Horeca d4s@vvegolfresidentie.nl
ICT Ferry Wobma webmaster@golfresidentie.nl
Website Hans de Jongh hansdejongh@solcon.nl
Lustrumcommissie Jan de Vries j.devries@hotmail.nl
RyderCup-commissie Jan de Vries j.devries@hotmail.nl
Handicart Janny Huiberts jjahuiberts@upcmail.nl
Ledenadministratie Nelly Landas leden@golfresidentie.nl
Marshalorganisatie Arjen van der Meij v.der.meij@kpnplanet.nl
Vertrouwenspersoon Mary-Ann Berns mary.ann.cult@gmail.com

telefoon 0620810441

Jeugdcommissie vacature jeugd@golfresidentie.nl
BESTUURSMUTATIES
Voorzitter: aftredend najaar 2026 (herkiesbaar)
Secretaris: aftredend voorjaar 2026
Penningmeester: aftredend najaar 2026 (herkiesbaar)
Regel- en handicapcommissie: aftredend voorjaar 2026 (herkiesbaar)
Wedstrijdcommissie: aftredend najaar 2026 (herkiesbaar)
Marketing en communicatie: aftredend voorjaar 2026 (herkiesbaar)
Jeugdcommissie: vacant

 

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergaderingen in 2024

De data voor de algemene ledenvergaderingen in 2024 zijn

dinsdag 23 april, voorjaarsvergadering.

dinsdag 19 november, najaarsvergadering

Financiële administratie

Organisatie financiële administratie en regelingen van de golfclub Golfresidentie Dronten

Inkomsten

Jaarlijks wordt in januari het contributiegeld in rekening gebracht en via automatische incasso geïnd.

Sponsoren

De gegevens worden aangeleverd door de sponsorcommissie. Ieder jaar in de laatste week van maart ontvangt de penningmeester van de sponsorcommissie een bestand waarin wordt aangegeven welke bedrijven moeten worden gefactureerd  voor advertentie en/of sponsorgelden.

Sponsorgelden kunnen zijn holesponsoring, wedstrijdsponsoring en adverteren op de zuil.

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden die door de ALV wordt benoemd. Als belangrijkste taak heeft zij om de door de penningmeester opgestelde financiële verantwoording te controleren aan de hand van de balans en het jaarverslag. Deze stukken dienen uiterlijk binnen drie maanden na afsluiting van het boekjaar beschikbaar te zijn. De kascommissie hanteert de door de ALV goedgekeurde begroting en het beleidsplan als uitgangspunt bij de controle.

Voor zover van toepassing dient de kascommissie daarnaast te beschikken over:

·           bankafschriften en onderliggende stukken;

·           begroting en toelichting bij de begroting;

·           beleidsplan;

·           kasoverzichten van de verschillende commissies en de daarbij behorende onderliggende stukken;

·           consumptiebonnetjes;

Voor de baten wordt nagegaan of deze volledig in de verantwoording zijn opgenomen. Voor de verantwoorde lasten geldt dat deze in het belang van de vereniging moeten zijn gemaakt. Nagegaan moet worden wat de onderliggende besluitvorming is geweest om bepaalde kosten te maken.

Een kascommissie heeft tevens de wettelijke plicht en verantwoording om:

·           melding te maken van ernstige zaken;

·           het bestuur en de ALV te adviseren over verbeteringen c.q. te nemen maatregelen (niet bindend).

·           na te gaan wat er met eerdere adviezen is gebeurd;

·           te controleren wie bevoegd  is tot het tekenen van bankrekeningen.

Indien de kascommissie e.e.a. correct en adequaat bevindt zal zij de ALV adviseren decharge te verlenen. Indien de ALV dit advies overneemt zal het bestuur de jaarstukken ondertekenen. Wordt er door de ALV decharge verleend dan houdt dit in dat het bestuur goedkeuring heeft gekregen over het gevoerde beleid.

Te betalen facturen aan derden

Facturen die betrekking hebben op een bestaand contract worden zonder een handtekening van een medebestuurslid of voorzitter van een commissie overgemaakt.

Alle facturen boven de € 100,00 die niet gebudgetteerd zijn moeten vooraf goedgekeurd zijn door de voorzitter van de commissie of door het dagelijks bestuur.

Alle facturen naar aanleiding van bestellingen worden pas betaald als deze zijn voorzien van een akkoord van de voorzitter van de verantwoordelijke commissie/bestuur. Daarna zal de betaling plaatsvinden.

Kasstaten diverse commissies

Per kwartaal dient de penningmeester van de commissie de kasstaat, inclusief alle originele onderliggende boekstukken, te zenden naar de voorzitter van de commissie en de penningmeester van de Golfclub. De penningmeester van de Golfclub zal deze gegevens controleren en verwerken in de administratie van de golfclub.

Het eindsaldo van het kasgeld blijft onder beheer van de penningmeester van de commissie tenzij het eindsaldo hoger is dan € 300,00. Dan zal het eindsaldo minus € 50,00 overgedragen worden aan de penningmeester. Deze zorgt dat het contante bedrag binnen (twee werkdagen) wordt afgestort bij de bank.

Rapportage

Per kwartaal of zoveel vaker wordt door de penningmeester aan alle bestuursleden gerapporteerd over het lopende boekjaar. Bijzonderheden worden toegelicht.

Jaarrekening

In het eerste kwartaal wordt de financiële jaarrekening opgemaakt. De financiële jaarrekening (exploitatie en balans) geeft de werkelijk geboekte cijfers weer ten opzichte van begroot ook in vergelijking met voorgaande jaren. Verder wordt door de penningmeester een toelichting bij de financiële jaarrekening  gemaakt ten behoeve van het algemeen bestuur en leden van de golfclub.

Begroting

In de maand september zal de penningmeester aan de voorzitters van de commissies  verzoeken om hun begrotingscijfers aan te leveren. De voorzitters kunnen op hun verzoek de cijfers van het lopend of voorgaande jaren opvragen om  deze te gebruiken voor het maken van hun begrotingscijfers. De voorzitters van de commissies zullen op hun beurt aan hun subcommissieleden vragen om de begrotingscijfers aan te leveren.

De penningmeester zal alle ontvangen begrotingscijfers verwerken en een toelichting maken. Vervolgens dient het algemeen bestuur akkoord te gaan met de begroting. De door het bestuur goedgekeurde  begroting wordt in de ALV van november gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan haar leden.

President Trophy

Omdat de vereniging niet kan bestaan zonder vrijwilligers worden jaarlijks, in de maand oktober, alle leden, die vrijwilligers werk hebben verricht, uitgenodigd voor de President Trophy. ’s Avonds kunnen deze leden samen met hun partner gebruik maken van een door het bestuur aangeboden buffet welke wordt geserveerd in clubhuis De Vier Seizoenen. De deelnemers ontvangen conform onderstaand schema munten voor consumpties :

·       een persoon speler + avond 4 munten,

·       een persoon speler + avond met partner 6 munten,

·       twee personen alleen avond 6 munten en

·       een persoon alleen avond 3 munten.

Openstaande posten

Leden

Periodiek wordt door de penningmeester een uitdraai gemaakt uit Sovas van de openstaande facturen. In Sovas bestaat de mogelijkheid om leden die niet hebben betaald aan te manen. Er zijn twee soorten brieven t.w.:

1.     Verzoek tot betalen. Dit is de eerste aanmaningsbrief.

2.     Doorhalen als lid van de Golfclub. Dit is de tweede aanmaningsbrief. Is het een buitenlid dan wordt eerst contact opgenomen met de penningmeester van de VvE. Eventueel wordt besloten om de incasso in handen te geven van een incassobureau.

Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met het verzoek om het openstaande bedrag over te maken.

Sponsoren

Sponsoren die na ongeveer 30 dagen niet hebben betaald krijgen een brief met het verzoek om tot betaling over te gaan. Als na 45 dagen nog geen betaling is ontvangen, dan wordt aan  de sponsorcommissie gevraagd te bemiddelen bij de incasso. De penningmeester blijft de eindverantwoordelijke.

Archief

De financiele administratie van de golfclub wordt voor zeven jaar gearchiveerd in het clubhuis.  Per jaar wordt de correspondentie en financiële gegevens die ouder zijn dan 7 jaar vernietigd.

Verzekeringen

De verzekeringen worden beheerd door de penningmeester en zijn ondergebracht bij de assurantiemakelaar Aon Verzekeringen te Noordwijk. De golfclub heeft de volgende verzekeringen afgesloten:

·       Bedrijfsaansprakelijkheid

·       Bestuurdersaansprakelijkheid

·       Materieelverzekering (clubcarts)

De bestuurdersaansprakelijkheid is een polis waarop zijn meeverzekerd: bestuurders en toezichthouders van de VvE, golfclub en clubhuis golfclub. Aangezien de golfclub de premie betaalt, worden de premie, kosten en assurantiebelasting voor 50% in rekening gebracht bij de VvE.

Bagtag en NGF pasjes

De ledenadministratie verzorgt de verspreiding en verzending van de bagtags en NGF-pasjes aan de leden. De ledenadministratie ontvangt van de penningmeester een lijst met openstaande facturen zowel van de golfclub als van de VvE (speelrechten waarvoor geen machtiging is afgegeven). De leden die nog niet hebben betaald krijgen hun bagtag en NGF-pasje niet. Deze worden overgedragen aan de penningmeester van de golfclub. Zodra het bedrag (contributie en/of speelrecht) is ontvangen verzorgt de penningmeester de verzending van de bagtag en het NGF-pasje.

Systemen

De golfclub maakt gebruik van ProWare om de leden, bedrijven, wedstrijden, handicapregistratie en financiële gegevens in vast te leggen. Voor de financiele administratie wordt gebruik gemaakt van Sovas.

De leden worden door de ledenadministratie vastgelegd en de penningmeester zorgt voor de facturering. Het invoeren van bedrijven voor sponsorgelden wordt door de penningmeester gedaan. De penningmeester zorgt voor het factureren van de jaarcontributie, sponsorgelden en terugboekingen.

Website

De website wordt ‘beheerd’ door de VvE. Jaarlijks wordt de golfclub belast voor 50% van de licentiekosten. Als er op verzoek van de golfclub een aanpassing plaatsvindt door op de website, dan ontvangt de golfclub een factuur van de VvE van de gemaakte kosten.

Handicart

Algemeen

De stichting Handicart heeft een handicart ter beschikking gesteld voor leden die zijn aangesloten bij de stichting. De handicart kan worden gereserveerd bij de handicart consul. Deze registreert de reserveringen van de Handicart.

De handicart staat in de schuur bij de greenkeepers en dient door het lid zelf te worden opgehaald en teruggebracht. Het onderhoud van de handicart wordt door de handicart consul geregeld.

Procedure

Zodra een aanmelding bij de handicart consult binnenkomt wordt er gecontroleerd of de handicart beschikbaar is en/of de aanvrager lid is van de stichting. Zo ja dan wordt er een mail gezonden naar horeca@golfresidentie.nl met vermelding van reserveringsdatum, tijd, naam en bedrag. De horeca print de mail en bergt deze op in een ordner op reserveringsdatum. Zodra de persoon zich meldt bij de horeca voor de handicart, worden de gegevens gecontroleerd en vergeleken met de gegevens in de mail. Het bedrag moet contant worden voldaan, dit wordt aangetekend op de mail. Het geld gaat in een gesloten bus en de persoon ontvangt de sleutel van de handicart.

Als een persoon, om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van de handicart, of met nog een persoon gebruik maakt van de handicart dan zullen beide partijen (de handicart consult en de horeca) dat aan elkaar moeten doorgeven. Indien geen gebruik gemaakt wordt van de handicart, of er gaat alsnog een persoon (valide of invalide) mee, dan wordt dat aangetekend op de betreffende mail.

Per maand wordt het geld door de handicart consult opgehaald bij de horeca. Het totaal van de bedragen in de mails moet gelijk zijn aan het totaalbedrag in de bus.

De handicart consult rekent het bedrag af met de stichting Handicart.

De statuten

De statuten

van de Golfclub Golfresidentie Dronten

De statuten van de Golfclub Golfresidentie Dronten bevatten een dertien pagina’s tellend notarieel document.

Op- en of aanmerkingen? Mail ze naar bestuur@golfresidentie.nl

 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

en Gebruiksovereenkomst clubhuis

Het huishoudelijk reglement van de golfclub van de Golfresidentie Dronten is op 1 mei 2017 voor het laatst gewijzigd door de algemene ledenvergadering. Eronder treft u ook de Gebruiksovereenkomst clubhuis aan.

Op- en of aanmerkingen? Mail ze naar bestuur@golfresidentie.nl

Bezoek- en postadres

Waar kan ik de golfbaan vinden?

Bezoek- en postadres

Als u ons in het clubhuis wilt bezoeken kunt u het beste het volgende adres in uw navigatiesysteem invoeren: Golfresidentie 129, 8251 NS Dronten. Het postadres is eveneens Golfresidentie 129, 8251 NS Dronten. Het telefoonnummer van de golfclub is 0321-841716. Mailen kan ook naar secretaris@golfresidentie.nl

Damescommissie

Damescommissie

Actief op vele fronten

De damescommissie houdt zich bezig met het organiseren van wedstrijden op dinsdag. Die worden gekenmerkt door een gezellig en sportief karakter. Het damesgolfseizoen start in maart. De sluitingswedstrijd is eind september of begin oktober. Gedurende deze zomerperiode kan worden deelgenomen aan onder meer invitatiedagen als de Meisjes tegen de Jongens wedstrijd, Prinsjesdag en andere themadagen. De dames spelen het zomerseizoen ook een competitie. Dat is een serie wedstrijden waarbij de zeven best gespeelde meetellen voor het eindklassement.

In de damescommissie zitten

Do Veltman (voorzitter)

Irma Solleveld

Bernadette Velthuis

Mary-Ann Berns

Monique Woltjer

 

 

 

 

 

 

Meer weten? Mail naar voorzitter damescommissie

Ereleden Golfclub

Ereleden

Onderscheiding voor tomeloze inzet

De Golfclub van de Golf Residentie Dronten telt tien ereleden. Hun tomeloze inzet voor de club is door de algemene ledenvergadering aanleiding geweest hen te onderscheiden met deze titel.

De ereleden zijn

Cees de Bruin

Harry Peeters

Sylvia Runneboom

Heidi Tets

Roel Tets

Theo Verhoeven

Piet van der Sar

Paul van der Hulst

Ed Visch

André Hartgring †

Jan Haasnoot

Speld van Verdienste

De vereniging kent sinds eind 2016 ook leden van verdienste. Die worden benoemd door het bestuur en krijgen de Speld van Verdienste uitgereikt.

Leden van verdienste zijn

Dick Walet

Guus Krens

Ferry Wobma

Marga Bentum (postuum)

Dick Prins (postuum)

Maartje Bertelink

Marijke Prins

Hans de Jongh

 

 

Herencommissie

Heren/Mixed Friday

De Heren/Mixed Fridaycommissie organiseert elke maand een wedstrijd op vrijdag en elke maand een op zaterdag. Op vrijdag wordt de Mixed Fridaywedstrijd gehouden waar vooral invité’s voor kunnen inschrijven en op zaterdag wordt gespeeld om de Profile Trofee. Dat is een seizoenscompetitie die wordt gesponsord door Profile Car & Tyreservice. Zowel deze als de Mixed Fridaywedstrijden starten met een shotgun.

De commissie bestaat uit de volgende leden

Jan de Vries

voorzitter

Jan Boersma

Gerard Bosman

Hans de Jongh

Aart Lijs

Herman van Someren

Jeroen van Vliet

Meer weten? Mail naar de voorzitter van de commissie.

Inloopcommissie

Inloopcommissie

Vooral actief tijdens inloopwedstrijden op woensdagavond

De Inloopcommissie wordt bemand door Mariska en Paul van der Hulst. Zij organiseren de altijd drukbezochte inloopwedstrijden op de woensdagavond. De inloopwedstrijden worden in competitieverband gespeeld. Er doen wekelijks gemiddeld tussen de 40 en 50 leden mee. De flights starten gewoonlijk tussen half zes en half zeven.

De wedstrijden gaan altijd over 9 holes. Er wordt gestart op zowel hole 1 als hole 10. De wedstrijdleiding bepaalt op welke hole een flight weggaat. Er wordt bijgehouden wie waar start om uiteindelijk tot een zo evenredig mogelijke verdeling van beide lussen te komen.

De inloopwedstrijden zijn niet qualifying; er kan wel een kaart worden gelopen door leden met een handicap van 11.4 of hoger.

Om in de uitslag van het eindklassement mee te dingen, moet er minimaal aan de helft van de daadwerkelijk gespeelde wedstrijden worden meegedaan. Er is ook een parren- en birdieklassement.

Het wedstrijdreglement is uiteraard ook van toepassing op de wedstrijden van de inloop. Op de pagina wedstrijdreglement  is ook het geüpdate Reglement Woensdagavond inloopcompetitie te lezen.

Meer weten? Mail naar wedstrijdinfo@golfresidentie.nl

Marshals

Marshals

Gastheer/gastvrouw controleert op naleving regels en etiquette

De golfclub heeft een goed-geoliede marshalorganisatie. Zo’n twintig vrijwilligers houden nagenoeg dagelijks het reilen en zeilen op de baan in het oog. Zij zorgen er op een integere manier voor dat regels en de etiquettes worden nageleefd. De marshals hebben een eigen gedragscode. In de baan is hij/zij niet alleen herkenbaar aan de badge, maar vooral aan zijn rechtvaardige en consequente beoordelingen.

De marshal is geen politieman; hij/zij functioneert vooral als gastheer/gastvrouw en doet dat zoveel mogelijk op de achtergrond. Bij het beoordelen van in de baan voorkomende situaties zal hij/zij de veiligheid tijdens het spelen voorop stellen. De marshal ziet ook toe op het naleven van het baanreglement. De marshal bevordert het speeltempo in de baan en controleert op de speelgerechtigheid van iedere golfer.

De marshal is bevoegd om speler(s) aanwijzingen en/of waarschuwingen te geven met betrekking tot hun gedrag in de baan. Spelers die van de marshal een aanwijzing krijgen, moeten die onmiddellijk opvolgen. Klik hier voor de regels omtrent gedragscode en de bevoegdheden van een marshal.

Als marshals treden op

Jan Nieuwenhuizen Pieter Riedstra
Wil Linschoten Diederik Kruithof
Mary Ann Berns Rob van Dijk
George Gerritsen Janny Huiberts
Peter Blom Harry Peeters
Jan Jonk Chris van den Brand
Marco Oussoren Herman van Someren
Ruud Mutters Yvonne van Someren
Jan Mijnders Patrick Willard
Alwin Sterk Jeroen Schmeits


De marshal is tijdens zijn/haar dienst bereikbaar onder telefoonnummer 085-7441999

Mixed Friday-commissie

Mixed Friday-commissie

Elk jaar zeven bijzondere invité-wedstrijden

De Mixed Friday-commissie organiseert elk jaar zeven invité-wedstrijden die gewoonlijk op de laatste vrijdag van de maand worden gehouden. De wedstrijden zijn ook toegankelijk voor invitees en belangstellende ondernemers die zijn aangesloten bij de Ondernemers Vereniging De Driehoek (OVVD). De belangstelling voor deze wedstrijden is over het algemeen groot.

De commissie bestaat uit de volgende leden

Jan de Vries

voorzitter

Jeroen van Vliet

Gerard Bosman

Hans de Jongh

Aart Lijs

Herman van Someren

De commissie is te bereiken via het e-mailadres mixedfriday@golfresidentie.nl

Regel- & Handicapcommissie

Bestuur en commissies

Informatie van de Regel- en Handicapcommissie

De Regel- en Handicapcommissie wordt gevormd door

Thijs Oppelaar voorzitter
Theo Verhoeven lid
Chris van den Brand lid

Vragen? Mail naar RHcie@golfresidentie.nl

 

Het 9-Stappenplan van de NGF

Het 9-Stappenplan van de NGF

Begeleiding van beginnende golfer naar hcp 0,0

Het 9 stappenplan is sinds 2012 gefaseerd ingevoerd. Dit is een plan om de beginnende golfer te begeleiden van baanpermissie via handicap 54,0 naar handicap 0 in 9 stappen.

Stap 1: Baanpermissie te verkrijgen via de golf pro. Mocht men baanpermissie hebben gekregen van Mike Woltering op de OGD dan geldt deze ook op onze Residentie golfbaan mits men hier ook lid is/wordt. Zo kan men onbeperkt oefenen tegen geringe lidmaatschapskosten.

Stap 2: Handicap 54 (voorheen Clubhandicap 54). Na het succesvol afleggen van het theoretisch golfregelexamen gaat men met een marker de baan in en speelt men een qualifyingkaart. De marker moet minimaal handicap 54 hebben. Men speelt 9 of 18 holes uitgaande van handicap 54,0. Wanneer men over 9 holes minimaal 18 Stablefordpunten, of over 18 holes  minimaal 36 punten haalt, wordt de kaart door de R&Hcie verwerkt en vragen wij een handicap 54  pasje aan bij de NGF.  Daarmee heeft men GVB .

Stap 3: naar Handicap 36,0. Via het deelnemen aan qualifyingwedstrijden of het lopen van qualifyingkaarten wordt de handicap aangepast, volgens de geldende tabellen. Zolang de handicap hoger is dan 36, gaat die bij een hoge score alleen omlaag en bij een mindere score NIET omhoog.

Stap 4: naar Handicap 28,0

Stap 5: naar Handicap 20,0

Stap 6: naar Handicap 15,0

Stap 7: naar  Handicap 9,9

Stap 8: naar Handicap 4,4

Stap 9: naar Handicap 0

Bij al deze stappen horen boekjes met informatie, lessen en training. Deze boekjes kunnen bij de Pro worden aangeschaft of via de site van de NGF (http://www.golf.nl/zelf-golfen/meer-en-beter-golf/9-stappenplan).

Seniorencommissie

Seniorencommissie

Wekelijks competitiewedstrijden op donderdag

De seniorencommissie organiseert (bijna) wekelijks een wedstrijd voor leden van 50 jaar en ouder, de senioren. De wedstrijden worden altijd op donderdag gespeeld.

Aan die wedstrijden, veelal in competitieverband, doen wekelijks tientallen golfers mee. In het voorjaar en in de zomer wordt een serie van plm. 20 qualifyingwedstrijden gespeeld. De resultaten van de beste veertien wedstrijden tellen mee voor het eindklassement. Na de finalewedstrijd, aan het einde van ieder seizoen, is de prijsuitreiking, aansluitend gevolgd door een diner.

De seniorencommissie is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Strokeplay-kampioenschappen voor senioren.

De commissie bestaat uit de volgende leden

Hans de Jongh, vz
Tineke van den Enden
Arjen van der Meij
Piet van der Sar
Math Geelen
Jan Mijnders

De commissie is per e-mail bereikbaar of telefonisch onder nummer 06-20963637.

Old Grand Dad

Old Grand Dad

Golfende grootvaders komen in actie voor gehandicapte jongeren

Ieder jaar organiseert de Seniorencommissie een wedstrijd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Old Grand Dad Nederland. Die stichting stelt zich ten doel het onderlinge samenzijn van golfende grootvaders te bevorderen en financiële middelen te verzamelen, waardoor gehandicapte jongeren de gelegenheid krijgen om meer aan sport en spel te doen.

Op dit moment zijn meer dan zesduizend grootvaders lid van deze sympathieke organisatie, verdeeld over 120 NGF-clubs. Daaronder bevinden zich zo’n dertig grootvaders van de Golfresidentie. De minimum-contributie bedraagt € 20 per jaar. Feike Greidanus is sinds eind 2022 consul voor Dronten. U kunt zich bij hem aanmelden als lid.

De belangrijke nevendoelstelling van de grootvaders is financiële ondersteuning van gehandicapte kinderen om hen daarmee de gelegenheid te bieden meer aan sport en spel te doen. Het grootste deel – ruim 85% – van de door de circa 6000 grootvader-contribuanten jaarlijks gestorte bijdragen wordt geschonken aan projecten voor deze kinderen. Sinds de oprichting in 1974 is € 2,8 miljoen geschonken. Op de aangesloten golfclubs worden de activiteiten van deze stichting gecoördineerd door de Old Grand Dad clubconsul.

Jaarlijks wordt op deze clubs een wedstrijd gespeeld waarbij de winnaars zich kwalificeren voor een regiofinale in één van de zeven regio’s waarin Nederland is verdeeld. De winnaars van deze regio-finales worden weer verwacht op de landelijke finale. Wellicht belangrijker is het dat door het gehele jaar heen, clubconsuls en regioconsuls zich bezig houden met het selecteren van projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage die zich in het algemeen beweegt tussen de duizend euro en een veelvoud daarvan.

Deze projecten zijn te vinden op alle mogelijke plaatsen waar jeugdigen permanent of tijdelijk bij elkaar zijn of komen, maar kan ook een eenmalig initiatief zijn van welke aard dan ook. De voorkeur gaat uit naar kleinschalige projecten waarbij de bijdrage van de Old Grand-Dad club geen miniem onderdeel uitmaakt van een grootschalig inzamelingsproject en waarbij tastbare middelen onze doelstellingen ondersteunen. Meer informatie over Old Grand-Dad is te vinden op www.oldgranddad.nl of in te winnen bij clubconsul Feike Greidanus.

Wedstrijdcommissie

Wedstrijdcommissie

Beleid en verantwoording

De wedstrijdcommissie is een overkoepelend orgaan. Leden ervan zijn vertegenwoordigers van de sub-commissies. Vanuit de wedstrijdcommissie wordt initiërend en coördinerend beleid gevoerd. Voorzitter is Herman van Someren. In haar jaarverslag legt de wedstrijdcommissie verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dit beleid is vastgelegd in de Beleidsnota wedstrijdcommissie. Voor informatie met betrekking tot Vertrouwenscommissie, Commissie van Beroep en overige wedstrijdreglementen klik hier.

De wedstrijdcommissie is als volgt samengesteld:

Herman v Someren voorzitter bestuurslid
Jan de Vries lid coördinator heren/MF
Hans de Jongh lid coördinator seniorencommissie
Do Veltman lid coördinator damescommissie
René Vos lid coördinator weekendwedstrijden
Ferry Wobma lid golfsoftware-activiteiten
Paul van der Hulst lid inloopcompetitie

Meer weten? Mail naar wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl

 

Weekendcommissie

Weekendcommissie

Bekerwedstrijden en kampioenschappen

De weekendcommissie organiseert per jaar 20 wedstrijden, waaronder de Bekerwedstrijden. Daarnaast heeft zij de wedstrijdleiding van vijf kampioenschappen: het strokeplay- en matchplaykampioenschap en twee foursome kampioenschappen.

De commissie bestaat uit
Rob van Dijk
René Vos vz
Andries Visser
Ruud Mutters
Bob Pasman

Meer weten? Mail naar weekendcommissie.

Informatie voor gastenteams

Informatie voor gastenteams

“Beste competitie-coördinatoren en captains van de clubs / teams die in 2024 te gast zullen zijn op de Golfclub Golfresidentie Dronten. Op deze pagina vindt u alle informatie die voor uw teams van belang is. Vragen met betrekking tot de NGF-voorjaarscompetitie 2024 kunt u richten aan competitiecie@golfresidentie.nl.

Klik hier voor alle informatie m.b.t. de wedstrijddag, voorspelen etc.

Klik hier voor het overzicht van de teamcaptains, speelschema en startvolgorde.

 

 

🔥 Clubkampioenschappen Strokeplay Overall 2024
Clubkampioenschappen Strokeplay Senioren 2023
🔥 Clubkampioenschappen Matchplay 2024
Clubkampioenschappen Matchplay Senioren 2021
Damesdagen op dinsdag, Van Wonderen Cup 2022
Herendagen op zaterdag, Profile Trofee 2022
🔥 Woensdagavond Inloop 2024
Mixed Friday-wedstrijden
Vertrouwenscommissie
Commissie van Beroep

 

Matchplay

Naar wordt aangenomen de oudste spelvorm in golf. Twee kanten spelen tegen elkaar om de winst op elke hole ongeacht de score op die hole. Single matchplay is de basisvorm, waarbij 2 spelers tegen elkaar spelen, maar er zijn diverse variaties mogelijk. Zie ook verder op. Winnaar van de hole is de kant die de hole in het minste aantal slagen speelt. Een wedstrijd is gewonnen als de voorsprong (aantal holes) van een kant groter is dan het aantal nog te spelen holes. Matchplay is Non Qualifying. Bij Matchplay met handicapverrekening krijgt de kant met de hogere playing handicap een aantal slagen gelijk aan het verschil tussen beide playing handicaps. Dit aantal slagen krijgt die kant met de hogere handicap op de holes met de laagste Stroke Index. v.b. Speler A heeft playing handicap 18 en speler B heeft 12. Speler A krijgt dus 6 slagen op de holes met Stroke Index 1 t/m 6 (en dus niet op 13 t/m 18)

Strokeplay/Medal play

Moeilijkste en meest uitdagende spelvorm, want alle slagen tellen. Het resultaat is het totaal van de slagen over het vastgesteld aantal holes (meestal 18). De speler met de minste slagen is winnaar. Het aantal gemaakte slagen noemt men de Bruto score. Wordt met handicapverrekening gespeeld dan spreekt men over Netto score (= brutoscore minus handicapslagen). Strokeplay is een Qualifying spelvorm.

Stableford

Stableford is een vorm van strokeplay met handicapverrekening. Een speler speelt op elke hole tegen zijn eigen par die gelijk is aan de par van de hole plus het aantal handicapslagen op die hole. Het aantal handicapslagen is afhankelijk van de Exact handicap en af te lezen in de handicaptabel, die per golfbaan verschilt. De handicapslagen worden volgens de Stroke-Index (SI = volgorde van moeilijkheid per hole) verdeeld over de holes. Stableford individueel is een Qualifying spelvorm. In Nederland wordt een officiële handicap alleen bepaald volgens deze spelvorm. De op een hole gemaakte score wordt omgezet in punten. Per hole krijgt de speler: 0 punten bij meer dan 1 slag boven de eigen par 1 punt bij 1 slag boven de eigen par 2 punten bij de eigen par 3 punten bij 1 slag onder de eigen par 4 punten bij 2 slagen onder de eigen par, etc.

Foursome

Twee spelers vormen een team en spelen met één bal. Er wordt altijd om beurten afgeslagen van de afslagplaats. Speler A slaat af op de oneven holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt er om-en-om verder gespeeld (als B afslaat doet A de volgende slag, daarna weer speler B, etc) totdat de hole is beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Foursome kan als stroke- of matchplay worden gespeeld en met en zonder handicapverrekening. Foursome is Non-Qualifying.

Greensome

Twee spelers vormen een team. Beiden slaan af (slag 1) en kiezen daarna de gunstigste bal om om-en-om mee verder te spelen (slag 2). Wordt de bal van speler A gekozen, dan speelt speler B de bal, daarna weer a tot is uitgeholed. Ook greensome kan als stroke- of matchplay en met of zonder handicapverrekening worden gespeeld. Deze spelvorm is Non Qualifying. Chapman foursome (Australian greensome): Twee spelers vormen een team. Beiden slaan af (slag 1) en spelen daarna elkaars bal (slag 2). Daarna wordt de gunstigste bal gekozen voor slag 3 en wordt om-en-om verder gespeeld tot is uitgeholed. Chapman kan als stroke- of matchplay en met of zonder handicapverrekening worden gespeeld. Deze spelvorm is Non Qualifying.

Tegen Par

Tegen par is een vorm van strokeplay met handicapverrekening tegen de eigen par van de hole. Wanneer een speler minder slagen dan netto-par over een hole doet, wint hij van de hole en noteert hij een plus (+). Maakt hij netto evenveel slagen als par, dan speelt hij gelijk aan de hole en noteert hij een nul (0). Maakt hij netto meer slagen dan par, dan verliest hij van de hole en noteert hij een min (-). De speler met het hoogste saldo van plussen en minnen is de winnaar. Tegen Par is een Qualifying spelvorm.

Par Bisque

Dit is een variatie op “Tegen Par”. De speler kan nu zelf bepalen hoe hij zijn slagen verdeeld over de holes. Of hij slagen neemt op een hole en hoeveel dient aangegeven te worden aan zijn marker voor hij afslaat op de volgende hole. Doel is natuurlijk om de slagen zo te verdelen dat een speler na hole 18 mooi uitkomt en geen slagen meer over heeft. Par Bisque is Non Qualifying. Four-Ball Better-Ball: Hierbij spelen twee spelers als partners. Ieder speelt zijn eigen bal. De laagste score van de partners is de score voor die hole.

Four-Ball Better-Ball

afgekort 4BBB, kan met en zonder handicapverrekening worden gespeeld en als stroke- of matchplay. 4BBB is Non Qualifying.

Vlaggenwedstrijd

Een vlaggenwedstrijd is een vorm van strokeplay waarbij iedere speler (of kant) een aantal slagen krijgt gelijk aan de som van de par van de baan en het aantal handicapslagen. De vlag wordt neergezet op de plaats waar de bal met de laatste van de toegewezen slagen tot stilstand is gekomen. Heeft men nog slagen over na het uitspelen van hole 18, dan gaat men door naar hole 1 etc. Winnaar is de speler wiens vlag het verste staat. Dat kan dus (ver) voorbij de 18e hole zijn. Deze wedstrijd is Non Qualifying.

Eclectic

Bij eclectic worden resultaten op diverse holes of in diverse rondes gecombineerd. Dat kan op de volgende manieren: b.v. Voor een ronde tellen de beste 9 holes, t.w.: 2 par 3, 5 par 4 en 2 par 5 holes. b.v. Over diverse rondes telt de beste bruto en/of netto score op iedere hole.

Amerikaantje/Barracuda

Amerikaantje (= Barracuda) wordt als driebal gespeeld. Elke speler speelt individueel matchplay. Per hole zijn er zes punten te verdelen: De speler die de hole wint krijgt 4 punten, de speler die als twee eindigt krijgt 2 punten, de speler die als laatste eindigt krijgt 0 punten. Bij gelijk eindigen worden de punten gedeeld: 4, 1 en 1 punten als nrs 2 en 3 gelijk eindigen, 3, 3 en 0 punten als nrs 1 en 2 gelijk eindigen, 2, 2 en 2 punten als alle drie gelijk eindigen. Aan het einde van de ronde(s) worden alle punten per speler opgeteld en de winnaar is degene met de meeste punten.

Scramble / Texas Scramble / Superbal

Deze namen worden in verschillende betekenis door elkaar heen gebruikt – wordt gespeeld door een team van 2 of meer spelers, die hun eigen bal spelen. Allen slaan af op elke hole en kiezen daarna welke bal het beste ligt. De andere ballen worden opgepakt en, nadat de gekozen bal is geslagen, geplaatst binnen 15 cm van de gekozen bal en vervolgens ook gespeeld. Dan wordt opnieuw de beste bal gekozen en herhaalt zich het voorgaande tot de bal is uitgeholed. Op deze spelvorm is een aantal variaties mogelijk. De wedstrijdleiding dient dit te voren duidelijk vast te stellen en aan de deelnemers mede te delen (briefje met regels!!!). • De speler wiens bal is gekozen, speelt de volgende slag niet mee. Deze regel is vooral nuttig als er groot handicapverschil is, waardoor te vaak de bal gekozen zou kunnen worden van de beste speler. • Het is verplicht om van alle spelers minimaal 4 keer de afslag te kiezen. Er blijven dan dus 2 keuze-afslagen over in een 4-bal. Deze regel is nuttig om te voorkomen dat een longhitter te veel het resultaat van het team bepaalt. • Op de green putten eerst allen wiens bal niet is gekozen eenmaal. Wordt niet uitgeholed dan speelt degene wiens bal wel is gekozen vanaf de oorspronkelijke plek net zo lang tot hij heeft uitgeholed. Dit is een tactische variant waardoor het soms slimmer is een bal buiten de green te kiezen dan de ogenschijnlijk betere bal op de green.

Vossenjacht

Bij deze spelvorm speelt een “vos” voor de wedstrijd uit. Zijn (netto) scores worden de par van de holes. De volgende variaties zijn mogelijk: • De vos noteert zijn score (de par van de hole) op een (niet direct af te lezen) briefje aan de vlag. Na het uitspelen van de hole kunnen de spelers zien hoeveel ze onder/boven par hebben gespeeld of hoeveel stableford punten ze hebben gehaald. • Er is een “blinde” vos. De vos bewaart zijn score en deze wordt pas na de wedstrijd bekend gemaakt.

🔥 Mitra Maandbekerwedstrijden 2024
Hospitality regelingen

De Golfresidentie heeft met een aantal omliggende golfbanen een hospitalityregeling. Die houdt in dat de leden van onderstaande clubs tegen gereduceerde prijzen kunnen golfen op de deelnemende banen op vertoon van hun lidmaatschapskaart.

De volgende golfbanen doen mee in de hospitalityregeling en berekenen de volgende prijzen:

GC Emmeloord                                            € 40,00 | 9 holes € 30,00

GC Openbare Golfclub Dronten OGD     € 40,00 | 9 holes € 30,00 (incl. koffie/thee)

GC Hattem                                                     € 40,00 | 9 holes € 30,00

GC Zwolle                                                       € 40,00 | 9 holes € 30,00

GC Golfresidentie Dronten                         € 40,00 | 9 holes € 30,00

Gastspelers die op de Golfresidentie Dronten willen spelen dienen zich in restaurant De Vier Seizoenen (telefoon 0321-841716) te melden en de greenfeekaart zichtbaar te bevestigen aan golftas of trolley.

 

Protocol sociaal veilige sportomgeving tbv Seksuele intimidatie

Dit protocol, waaraan de golfclub van de Golfresidentie Dronten zich heeft gecommitteerd, moet een sociaal veilige sportomgeving garanderen voor wat betreft seksuele intimidatie. Er wordt de taak in beschreven van de vertrouwenscontactpersoon die binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt is voor iedereen die vragen of opmerkingen aangaande seksuele intimidatie heeft of over een concreet geval een gesprek met de club wil voeren. Lees hier ook het NGF Tuchtreglement seksuele intimidatie.

🔥 Downloadtabel wedstrijdkalender 2024

Hier de complete downloadbestanden voor 2024.
Let op: Deze downloadbestanden worden aangeboden per 1 januari 2024.
Dit zijn allemaal statische bestanden, deze kunnen dus als gevolg van mutaties in de loop van het wedstrijd golfjaar iets verschillen met de actuele situatie die de wedstrijdkalender weergeeft.

Downloadfile Type Omschrijving
export-2024-komma-gescheiden TXT/CSV Dit Komma-gescheiden bestand is zeer geschikt voor uw MS Outlook agenda. Het bevat naast een totaal omschrijving (onder notities), ook informatie om deze afspraak als voorlopig (tentative) in uw agenda op te nemen.
Default staat deze op ‘Agendaweergave is ‘Vrij’=3’, indien u deze waarde aanpast in 2 kunt u deze afspraak in uw agenda ook gelijk als ‘Bezet’ in uw Outlook opnemen.
export-2024-komma-punt-gescheiden TXT/CSV Dit Komma-Punt-gescheiden bestand is (net als hierboven) zeer geschikt voor uw MS Outlook agenda. Het bevat naast een totaal omschrijving (handig in het notitieveld van de afspraak), ook informatie om deze afspraak als voorlopig (tentative) in uw agenda op te nemen. Default staat deze op ‘Agendaweergave is Vrij=3’, indien u deze waarde aanpast in 2 kunt u deze afspraak in uw agenda ook gelijk als ‘Bezet’ in uw Outlook opnemen.
Het verschil tussen ‘Komma’ en ‘Komma-Punt’ als scheidingsteken is met name bedoeld om het importeren mogelijk te maken voor de verschillende Taal- en/of Landinstellingen (Engels of Nederlands) op uw Windows PC.
export_totaal2024 ICS Het totale kalender overzicht t.b.v. agenda’s die gebruik maken van het IOS (Apple) formaat.
Tip: u kunt i.p.v. de hele kalender er ook voor kiezen om één van onderstaande deels gefilterde bestanden separaat in uw IOS agenda invoeren, waardoor deze ook weer los van elkaar te verwijderen zijn.
export_senioren2024 ICS De kalender gesorteerd op alleen de Senioren wedstrijden. In het IOS (Apple) formaat.
export_dames2024 ICS De kalender gesorteerd op alleen de Dames wedstrijden. In het IOS (Apple) formaat.
export_heren2024 ICS De kalender gesorteerd op alleen de Heren wedstrijden. In het IOS (Apple) formaat.
export_weekend2024 ICS De kalender met zowel de Weekend-, Mixed Friday- en de NGF-Competitie wedstrijden. In het IOS (Apple) formaat.
export_woensdagavond_inloop2024 ICS De kalender gesorteerd op alleen de Woensdagavond inloop wedstrijden.
In het IOS (Apple) formaat.
website-wedstrijdkalender-2024 XLSX De volledige kalender in Excel formaat. Inhoud idem aan het hieronder geleverde PDF-formaat.
Betreft een statische versie (ingevoerd zoals op 1 jan 2024).
website-wedstrijdkalender-2024 PDF De volledige kalender in een printbaar formaat.
Betreft de eenmalige versie (ingevoerd zoals op 1 jan 2024).
PR-commissie

De pr-commissie heeft tot taak onze vereniging via de meest effectieve communicatiemiddelen in de regio bekend te maken en haar activiteiten uit te dragen om positieve aandacht te genereren, aantrekkelijk te zijn en te blijven voor bestaande en nieuwe leden en het open karakter van vereniging en golfbaan naar buiten uit te stralen.

Daaronder valt het beheer en overzichtelijk houden van de website, initiëren en redigeren van het clubblad de Fore, vorm en inhoud geven aan de in- en externe communicatie, het mede-organiseren van de introductie- en kennismakingsdagen en het opvangen en begeleiden van nieuwe leden.

De commissie bestaat uit minimaal vijf leden. De voorzitter is een bestuursafgevaardigde, die de link vormt tussen de commissie en het bestuur. De voorzitter is verantwoordelijk voor de public relations, het redactionele beleid en de website. Ieder commissielid heeft een of meer vaste taken binnen de commissie. Voorop staat dat de commissieleden een team vormen.

 

 

 

Sponsorcommissie

De taak van de sponsorcommissie is het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid dat is gericht op het sluiten van sponsorovereenkomsten met bedrijven en particulieren.

De taken bestaan uit:

het samenstellen en up-to-date houden van een pakket aan sponsormogelijkheden

het actief benaderen en contracteren van sponsoren

aandacht geven aan de ‘zichtbaarheid’ van de sponsoren

aandacht geven en ‘aan boord houden’ van bestaande sponsoren

business lidmaatschappen uitbouwen en onderhouden

jaarlijks een business wedstrijdprogramma opstellen en deze wedstrijden organiseren en onder de aandacht brengen

en het voeren van een administratie waarbij alle sponsorbijdragen worden geregistreerd.

De commissie bestaat uit minimaal vier leden. Voorzitter is Jeroen van Vliet. De voorzitter geeft leiding aan de commissie en stemt de plannen met de bestuurder marketing en communicatie af.

Business Club Golfresidentie Dronten

De Business Club Golfresidentie Dronten is samengesteld uit bedrijfsleden en sponsoren (sponsorbedrag > € 500,-). Leden van de Business Club kunnen deelnemen aan verschillende evenementen:

 • Business competitie Flevoland wedstrijden, 6 x per jaar, 9 holes wedstrijden
 • Business uitje, indien daar animo voor is kijkje binnen de keuken bij bedrijven van andere Business Club leden danwel bedrijven in de regio.
 • Thema bijeenkomsten, interactieve lezingen op het gebied van vermogensbeheer, belastingen, beleggingen en andere ondernemers gerelateerde onderwerpen. (naar behoefte)
 • Business Club on tour, lang weekend op golftrip naar het buitenland, start 2021

 

 

Business competitie Flevoland

Business competitie Flevoland

Voor wie :

 • Business club leden van de Golfresidentie (bedrijfsleden en sponsoren > € 500,-)
 • Externe bedrijven kunnen meedoen tegen een vergoeding van € 250,-

Wanneer :

De competitie wordt gespeeld op 6 dinsdagen. Ontvangst om 16.30, de baan in om 17.00 en aansluitend (19.00 tot 20.00) een gezamenlijk diner (op eigen kosten).

Dit zijn de speeldagen:

 1ste speelronde        :           7 april
2de speelronde         :           12 mei
3de speelronde         :           9 juni
4de speelronde         :           7 juli
5de speelronde         :           11 augustus
6de speelronde         :           8 september

 Opzet competitie

 • Elk bedrijf doet mee in teamverband (2 spelers).
 • Per team is er minimaal 1 vaste speler, de teamgenoot kan wijzigen (klant, relatie, collega, vriend).
 • Minimaal hcp 54 vereist voor deelnemers.
 • Mocht een team niet kunnen op 1 van bovenstaande data dan dient onderling een andere datum afgesproken te worden.
 • Business leden kunnen greenfee vrij een teamgenoot meenemen.
 • De spelvorm is Best Ball Worst Ball match play.
 • Er wordt gespeeld in poules van 4.
 • Na de poulefase komen er nieuwe poules die strijden om de winst.
 • Wedstrijden gaan over 9-holes.
 • Shotgun start
 • Direct na afloop gezamenlijk eten en een borrel (op eigen kosten).
 • Tijdens het eten is er gelegenheid om jezelf en de werkzaamheden van je bedrijf kort toe te lichten.

Verder…..

 • De competitie wordt gestart met een gezamenlijke loting voor de poule-indeling, met na afloop een borrel en de competitie wordt afgesloten met een finale dag.
 • Competitie wordt gespeeld bij minimaal 12 inschrijvingen (is dus 24 deelnemers).
 • Inschrijven tot 20 maart.
 • Gezamenlijke loting poule indeling eind maart.
Menukaart bedrijfslidmaatschap

Menukaart bedrijfslidmaatschap

Optioneel Inbegrepen
Standaard bedrijfslidmaatschap* € 1.443,-
Inclusief
18-holes lidmaatschap op naam
15 greenfees voor 18 holes
Lidmaatschap Business Club Golfresidentie Dronten
Welkomstgeschenk
Persoonlijke begeleiding wegwijs in de club/baan
Gratis privé les bij aanbrengen nieuw bedrijfslid
Vermelding op zuil Business Club Leden
Vermelding op website
Extra’s :
Reclame uitingen
Hole sponsering € 400,-
Advertentie in de Fore 4 x per jaar (clubblad), vanaf : € 150,-
 
Diversen :
Extra wildcard (18 holes niet naam gebonden)** € 600,-
Extra wildcard ( 9 holes niet naam gebonden)** € 400,-
The cours is yours for one day (13.00 tot 18.00) *** € 500,-
     
Totaal        €               

* Voor bewoners GRD met een bedrijf zijn de kosten bedrijfslidmaatschap € 600,-

** Op basis van vooraf aangeleverde lijst met namen, greenfeekaart loopt op basis van deze lijst via horeca/caddiemaster

*** Minimaal 4 weken van te voren reserveren, afhankelijk van beschikbaarheid baan.

 

 

Waarom sponsoren en op welke manier?

Golf is een van de populairste sporten van ons land. De Nederlands Golf Federatie staat samen met de voetbal- en tennisbond, de KNVB en de KNLTB, in de top drie van grootste sportbonden van Nederland. Golf is ‘hot’ en erg populair in het bedrijfsleven. Onze golfclub heeft niet alleen bewoners die lid zijn maar ook buitenleden. Door sponsor te worden van onze golfclub krijgt u toegang tot een interessant netwerk van bedrijven in Dronten en vergroot u de naamsbekendheid van uw bedrijf.

Bezoekers van de golfclub zullen een positieve associatie hebben met uw bedrijf omdat u ook het “spelletje” speelt. Daarnaast staat golf synoniem voor passie, beleving, actief zijn, kwaliteit, samenwerking en competitie. Thema’s die ongetwijfeld ook goed bij uw bedrijf passen.

Het voordeel van golf is dat het door veel mensen een lange periode in het leven en op verschillende niveaus kan worden beoefend. Het spelen van 9 of 18 holes biedt contactmogelijkheden in een sportieve en vriendschappelijke ambiance. Hierbij biedt golfsponsoring volop mogelijkheden!

Sponsoren kan op veel manieren

Voor bedrijven hebben we de volgende sponsormogelijkheden:·

·       Bordsponsoring op de Hole

·       Wedstrijdsponsoring

·       Kledingsponsor

·       Logo op reclamezuil bij terras van het clubhuis

·       Adverteren op clubhuis televisie

·       Bagtag sponsor

·       Ballen sponsor

·       Scorecard sponsor

·       Wedstrijdboekje/caddieboekje sponsor

 

 

 

Ryder- en Solheim Cup commissie
In de Ryder en Solheim Cup commissie voor 2020 zitten de onderstaande personen:
Ron Bravenboer
Chris van de Brandt
Jeroen van Vliet
Jan de Vries
Ferry Wobma
Paul van de Hulst
Kledingvoorschrift voor in de baan

De kledingvoorschriften die de golfclub hanteert zijn door de wedstrijdcommissie gerestyled maar in de basis worden nog steeds de richtlijnen gevolgd die de NGF hanteert. Uitgangspunt is dat kleding een belangrijk aspect is bij het golfspel. Het moet comfortabel zitten en mag de swing niet belemmeren. Voor zowel dames als heren geldt dat een trainingspak of iets soortgelijks daar geen onderdeel van uitmaakt. Petten of hoeden in het clubhuis zijn taboe en golfschoenen moeten zijn voorzien van soft-spikes of een vaste noppenzool. Voor vrouwen geldt als regel dat polo’s met of zonder mouw kunnen, evenals bermuda’s en rokjes boven de knie, maar vooral niet te kort. Wat niet kan is inkijk-kleding. Spijkerbroeken of jeans zijn ongepast. Voor heren geldt dat een poloshirt met mouw acceptabel is, een shirt zonder mouwen of kraag niet kan en T-shirts uit den boze zijn. Een bermuda op of iets boven de knie is acceptabel en ook hier is een spijkerbroek of zijn jeans ongepast. Wie de kledingvoorschriften in de baan negeert kan te maken krijgen met sancties.

🔥 Wedstrijdreglement algemeen 2024
Scorekaarten zelf invoeren met de WebApp

Leden kunnen van een nieuwe WebApp gebruik maken. Dit is geen App die je moet downloaden uit de Appstore of Playstore, maar een website geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Deze app is gelijk aan gebruikersmogelijkheden van ons bestaande ProwareGolf systeem, maar ziet er alleen anders uit. Dit betekent dat je er hetzelfde mee kunt, alleen de manier waarop je het op mobiele apparaten gebruikt is eenvoudiger.

Wat kun je met de ProwareGolf WebApp?

 • Je eigen scorekaarten inzien en nieuwe (wedstrijd)scorekaarten invoeren
 • Inschrijven voor wedstrijden
 • De wedstrijden waaraan je deelneemt inzien waaronder ook de startlijst, deelnemers, uitslagen, enz.
 • Starttijden die je gereserveerd hebt inzien en nieuwe starttijden reserveren
 • Je eigen profiel inzien
 • Je activiteiten bekijken

Hoe werkt de ProwareGolf WebApp?

Onderneem de volgende stappen:

 1. Ga op je telefoon, tablet of computer waarop je de WebApp wilt gebruiken via het internet naar: https://gcgrdronten.prowaregolf.nl/mobile
 2. Log in met de gebruikelijke code waarmee je ook normaal bij ProwareGolf inlogt
  (je e-mailadres en het wachtwoord). Ben je je wachtwoord vergeten, of kom je er niet meer in, dan kun je via deze onderstaande url een nieuw wachtwoord aanvragen: https://gcgrdronten.prowaregolf.nl/authenticate/passwordrequest
 3. Maak een snelkoppeling naar het webadres op je apparaat:
  • Op een Ipad of Iphone door te klikken op het vierkante boxje met de pijl naar boven, ‘Zet op beginscherm’ te selecteren en op ‘Voeg toe/Add’ te drukken.
  • Op een Android tablet of smartphone via de Chrome internetbrowser door op de drie puntjes rechtsboven te klikken, te kiezen voor ‘toevoegen aan startscherm’ en vervolgens op ‘Add/Voeg toe’ te klikken.

Door te klikken op deze snelkoppeling kom je na het inloggen direct in het hoofdmenu zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

 

Help, het werkt niet!

Kom je er niet uit, raadpleeg dan de handleiding. Deze handleiding is hier te downloaden.
Aanvullend (per juni 2023) op bovenstaande handleiding een uitgeschreven handvat met hoe je een snelkoppeling (icoon) op een Android telefoon kunt maken voor vier verschillende internet browsers (Firefox, Chrome, Samsung en Edge). Deze aanvullende handleiding is hier te downloaden.

Heb je problemen met het installeren van deze WebApp stuur dan een mail naar webmaster@golfresidentie.nl (Ferry Wobma) of oefen het met een medespeler na een wedstrijd op het terras van het clubhuis. Zorg van te voren dat je je inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) weet!

We helpen je graag verder.

Lustrumcommissie

De commissie van de golfclub voor de viering van het vijfde lustrum bestaat uit:

Marijke Prins
Chris van den Brand
Hans de Jongh
Vincent Uhlenbeck (secr)
Arthur Vos
Jan de Vries (vz)

 

 

Baanrecords

Reglement met betrekking tot de voorwaarden waaronder het maken van een baanrecord geldt.

Hole in One

Reglement, Procedure en voorwaarden welke gebruikt worden om een Hole in One te waarderen.

🔥 Clubkampioenschappen Greensome 2024
Handvat tot inzet mulligan.

Het toepassen van een of meerdere mulligan in daarvoor geschikte wedstrijden eenduidig toepassen.

Zie in aanvulling op dit document ook de toepassingen voor Neary, Tweary, Leary, Longest en Mulligan.