In Golf Residentie Dronten, VvE

Zijn bewoners van de Golf Residentie gehouden mee te betalen aan uitgaven voor niet-mandelige eigendommen?

Begin 2019 richt zich een bewoner met twee vragen/klachten tot de Commissie Bezwaar en Beroep (CBB). Deze Commissie is op de Golf Residentie beschikbaar voor klachten van leden die te maken hebben met geschillen tussen het VvE bestuur en bewoners, terwijl die geschillen in principe gerelateerd zijn aan de interpretatie van de statuten en/of huishoudelijk reglementen van de Vereniging.

Hieronder een interessante casus die een bewoner voorlegt aan de CBB en betrekking heeft op twee zaken.

  1. Kan het lidmaatschap van de VvE uitsluitend ontbonden worden door tussenkomst van de rechter zoals de statuten vermelden
  2. Wanneer een bewoner geen lid meer is van de VvE moet hij dan meebetalen aan de VvE kosten ook voor de niet-mandelige eigendommen

De bewuste bewoner maakt, als lid van de VvE, bezwaar tegen in rekening gebrachte kosten van niet-mandelige zaken (De Vier Seizoenen). De VvE mag volgens hem uitsluitend uitgaven doen die betrekking hebben op het doel van de vereniging. Hij wil daarom zijn lidmaatschap opzeggen, maar dat kan volgens de statuten uitsluitend door tussenkomst van de rechter.

Zijn vraag is, is dat terecht?

De volgende vraag is of een bewoner als niet-lid verplicht is mee te betalen aan de kosten van niet-mandelige eigendommen van de verenging.

De CBB doet uitspraak en oordeelt als volgt:

Ten aanzien van vraag 1. De vereiste tussenkomst van een rechter voor de opzegging van het lidmaatschap is niet terecht. Wanneer een lid van de verenging zijn lidmaatschap wil opzeggen moet hij die vrijheid hebben.

Ten aanzien van vraag 2. Onbetwist is door het bestuur gesteld dat in iedere koopovereenkomst ten aanzien van de woning die is gekocht op de Golf Residentie een derdenbeding is opgenomen; dit beding luidt: Koper verklaart een exemplaar van de statuten en de twee bijbehorende huishoudelijke reglementen te hebben ontvangen en met de inhoud hiervan volledig bekend te zijn. Hij verklaarde voorts deze statuten en huishoudelijke reglementen, alsmede de besluiten van het bestuur en/of de algemene vergadering na te leven en zich daar stipt aan te houden. Dit derdenbeding brengt met zich mee dat eigenaren van een woning op de Golf Residentie en de opvolgende eigenaren van die woning rechtens gebonden zijn aan de van toepassing zijnde statuten en huishoudelijke reglementen, besluiten van het bestuur en/of algemene vergadering. De Commissie stelt vast dat het haar gebleken is dat de verplichting voor (de klager) om bij te dragen aan de niet-mandelige kosten verenigingsrechtelijk geborgd zijn door besluiten van de algemene ledenvergadering. Op grond van deze besluiten is (klager) verplicht tot betaling van zijn deel in de kosten.