In Golfclub

De vertrekkende bestuursleden: Richard de Rooij (l) en Kees Broek

 TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

Secretaris Richard de Rooij en penningmeester Kees Broek hebben in een brief aan de overige bestuursleden van de golfclub laten weten dat zij met onmiddellijke ingang hun functie neerleggen. Lopende zaken zullen zij tot de algemene ledenvergadering van mei afhandelen.

Met hun vertrek hopen de twee dat op termijn een betere verhouding ontstaat tussen de besturen van de Vereniging van Eigenaren en de golfclub. Daarnaast hopen ze dat de interventies van de Werkgroep bewoners GRD, waar zij deel van uitmaken, zullen leiden tot een “transparante en professionele overall besturing van de Golf Residentie Dronten”.

Het tweetal laat dit weten in een e-mail die nog vandaag naar alle leden van de golfclub wordt verzonden en waarin zij hun standpunt toelichten. Voorzitter Jan Haasnoot zegt het jammer te vinden “dat Kees en Richard hebben vastgesteld dat hun activiteiten buiten de golfclub om volgens hen niet meer matchen met hun functioneren als respectievelijk penningmeester en secretaris”.

“Ik betreur het daarom zeer”, zegt hij,” dat zij hebben gemeend deze conclusie te moeten trekken en had het persoonlijk interessant gevonden om de mening van onze leden hierover te raadplegen. Zij hebben echter na onderling overleg en na afweging van alles geconcludeerd dat deze keuze de beste is voor beide verenigingen. Dat is professioneel te noemen en hebben we te respecteren”.

In de mail zeggen de vertrekkende secretaris en penningmeester dat zij hun taken binnen het golfclubbestuur “met veel plezier, enthousiasme en energie” hebben uitgevoerd maar dat zij “helaas ook hebben geconstateerd dat de samenwerking met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren voor verbetering vatbaar is”.

Een commissie van goede diensten die op verzoek van beide besturen een analyse van die situatie heeft gemaakt, concludeert volgens het tweetal “dat overleg, communicatie en onderlinge samenwerking structurele problemen zijn”. Om weer tot normale bestuurlijke verhoudingen te komen moeten er in de samenstelling van beide besturen mutaties plaatsvinden, adviseert de commissie.

Richard de Rooij en Kees Broek hebben zich na de najaars-ALV van de Vereniging van Eigenaren “als betrokken bewoner/eigenaar van de Golf Residentie” aangesloten bij een werkgroep die zich zorgen maakt over de financiële toekomst van de GRD en het functioneren van het huidige bestuur. Deze werkgroep gaat, samen met een onlangs opgericht deskundigenpanel, de komende periode voorstellen voorbereiden voor de algemene ledenvergadering van de VvE van mei.

“Gelet op de houding van dit bestuur”, zeggen de twee in de e-mail aan de leden van de golfclub, “ten aanzien van de werkgroep en ons persoonlijk, denken wij dat onze activiteiten elke mogelijke positieve verandering van de toch al stroeve samenwerking tussen beide besturen in de weg staat”.