In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

In tegenstelling tot vorig jaar leidt de jaarlijkse revisie van handicaps dit keer niet tot veel aanpassingen. De aanpassingen die wel worden doorgevoerd beperken zich in het merendeel van de gevallen tot één enkel punt. Bij de herziening gaat het vaak wel om een verhoging van de exact handicap.

Dit heeft de regel- en handicapcommissie laten weten. De wijzigingen zijn voor de leden van de golfclub niet eerder dan maandag 8 januari zichtbaar in het handicapregistratiesysteem van ProWare waarin ook de wedstrijdkalender zit en daarmee ook in de database van de NGF.

In totaal worden er slechts twaalf wijzigingen doorgevoerd. De regel- en handicapcommissie heeft zich daarmee in nagenoeg alle gevallen geconformeerd aan de adviezen van de NGF. Een enkele keer is ervan afgeweken. De commissie, onder voorzitterschap van Guus Calis, heeft daarmee gebruik gemaakt van haaar bevoegdheid om in uitzonderlijke gevallen het advies te negeren.

Minstens één keer per jaar moet er een herziening van de handicaps plaatsvinden. Die kan bovendien alleen worden toegepast op spelers die minimaal acht kaarten hebben gelopen. Zijn er minder dan acht kaarten ingediend, dan wordt dat aantal aangevuld met alle scores van de laatste twee jaar. Als die er niet zijn vervalt de revisie.

De nieuwe rekenmethode die daar vorig jaar voor het eerst op werd toegepast, had destijds voor veel leden van onze vereniging grote gevolgen. Tientallen golfers zagen hun handicap met twee, drie of zelfs meer punten stijgen. Daarom werd al verwacht dat de herzieningsprocedure dit jaar niet weer ‘massaal’ tot een aanpassing zou leiden.

Het overgrote deel van de uitkomst valt binnen de zogenoemde Verwachte Handicap Grenzen. Die grens vormt een belangrijk onderdeel van de rekenmethode om de herziene handicap vast te stellen. Door op bovenstaande illustratie te klikken, kan kennisgenomen worden van de toegepaste berekening.