In Golfclub

Het bestuur van de golfclub heeft in verband met de van kracht zijnde overheidsmaatregelen rond het coronavirus besloten om de algemene voorjaarsledenvergadering te combineren met de najaarsledenvergadering van donderdag 19 november. “Het zijn barre tijden, waarin bijzondere maatregelen moeten worden genomen”, staat in een persoonlijke e-mail aan de leden.

“Zoals ons allen dinsdagavond via een persconferentie is medegedeeld, zijn de huidige maatregelen verlengd tot (minimaal) 28 april. Op een enkel incident na zien we dat de vastgestelde regels op de golfclub en -baan goed worden nageleefd. Het allerbelangrijkste is dat we het met z’n allen volhouden en gezond blijven. We hopen binnen afzienbare tijd weer te mogen golfen, maar vooralsnog geldt gezond blijven”, aldus het bestuur.

De voorjaarsledenvergadering zou oorspronkelijk op donderdag 16 april worden gehouden. Later werd die verzet naar 14 mei “maar zelfs als het zou mogen, is het niet verstandig om met veel leden op 14 mei bij elkaar te komen”, was de overweging van het bestuur. Wel worden begin mei de wettelijk verplichte vergaderstukken toegezonden zoals de financiële Jaarrekening over 2019 met een toelichting en de verklaring van de kascommissie. Daartoe behoort ook het jaarverslag over 2019 alsmede het verslag van de vorige vergadering.

In de november ALV worden de stukken alsnog ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Overige zaken als (jeugd) golfer(ster) van het jaar, Gouden Kikker enz. worden dan ook op de agenda gezet. Ook de geplande formele bestuurswisselingen komen in de volgende algemene ledenvergadering aan de orde. “Uiteraard zijn dit belangrijke zaken, maar onze gezondheid is nog veel belangrijker”, is ook hierbij de overweging.