In Golf Residentie Dronten, VvE

Het VvE bestuur houdt zich met veel aspecten van de Golf Residentie bezig maar wat zijn de hoekstenen van het beleid op dit moment?

Uitgangspunt van het beleid is onder meer gebaseerd op de uitkomsten van de brainstormsessies die in 2018 zijn geweest voor alle bewoners. De bewoners bepaalden daarbij de thema’s. In de eerste sessies hebben ca. 25% van de bewoners geparticipeerd. Tenminste 15 voorstellen zijn in de loop van dat jaar voorgelegd aan de deelnemers van de Ledenvergaderingen.

 • Het clubhuis “de Vier Seizoenen” wordt weer gerund door een pachter; een besluit van de ALV en is daarmee bestendig beleid.
 • Het bestuur beheert niet alleen de mandelige zaken, maar heeft ook het beheer over de niet mandelige eigendommen (clubhuis, ondergrondse containers, glasvezelnet en mogelijk ook het Woldhek terrein en de rotonde en wegen van de PRD). Leden zijn verplicht om daaraan mee te betalen. (uitspraak Commissie bezwaar en Beroep)
 • Voor de hele infrastructuur inclusief de golfbaan is opnieuw een gunstig meerjarig onderhoudscontract afgesloten voor 5 jaar met een optie voor nog eens 5 jaar.
 • Er is een Meer Jaren Onderhoudsplan, het MJOP, beschikbaar waarin een aantal jaren vooruit gekeken wordt m.b.t. de infrastructuur en de golfbaan dat financieel goed onderbouwd is.
 • De financiële situatie van de VvE is gezond en transparant. Dat biedt ruimte voor verlaging van de ledenbijdrage.
 • Het bestuur onderzoekt de aankoop van gronden  (rotonde, enkele wegen en het Woldhek terrein) om  de Golf Residentie rijp te maken voor de toekomst en zo optimaal mogelijk te kunnen beheren.
 • Het bestuur is in gesprek met de NVG (Nederlandse Vereniging van Golfbaanexploitanten) en de NGF (Nederlandse Golf Federatie), ingegeven door de WBTR, op welke wijze de bestuursstructuur toekomstbestendig kan worden ingericht.. Hierdoor wordt onder andere de bestuurlijke verhouding met de Golfclub beter gedefinieerd, waardoor de communicatie zal kunnen verbeteren.
 • De eerste aanzetten zijn gegeven om de Golf Residentie als woon- en golfpark in de markt te zetten. Een combinatie van besloten en open golfbaan en een visie op het aanbod van wonen en golf zijn daar een onderdeel van.
 • De externe contacten hebben zich breder ontwikkeld en zijn daarnaast met bepaalde partijen intensiever geworden. Op economisch, organisatorisch, communicatie en juridisch gebied leidt dit tot meer kennis en ervaring en tot een meer professionele benadering van de bestuurlijke taken.
 • De communicatie met de leden is naast de statutaire ALV een bron van aandacht. We organiseren nu regelmatig digitale voorlichtingsavonden en gaan dit verder uitbreiden om de oordeelsvorming van de leden te voeden en  aan te scherpen (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming). Wij hebben niet de illusie dat ooit meer dan 25% van de leden actief bij de VvE betrokken is via ALV of andere activiteiten. Sommige leden hebben daar een theoretisch en te optimistisch beeld van.
 • De statuten worden geactualiseerd, aangepast en voorgelegd aan de ALV. Zo komt er een wijziging in de opzegging van het VvE lidmaatschap waarbij geen tussenkomst van de rechter noodzakelijk is.