In VvE

In de discussie tussen de gemeente en de Vereniging van Eigenaren van de Golf Residentie Dronten over de vergunning voor het huisvesten van ten hoogste vier studenten in de woning aan Golfresidentie 111 te Dronten, heeft het college van B&W op bezwaren van het bestuur van de VvE besloten de verleende omgevingsvergunning in te trekken wegens strijdigheid met de gemeentelijke beleidsuitgangspunten voor studentenhuisvesting. Daarop hebben de eigenaren van het pand wederom bezwaar aangetekend bij de gemeente, zo blijkt uit informatie van de gemeentelijke bezwarenadviescommissie. De regels van de Algemene wet bestuursrecht schrijven voor dat een dergelijk bezwaar als zijnde een beroepschrift doorgezonden wordt aan de bestuursrechter. Dat heeft de gemeente dan ook gedaan.

Na melding hiervan aan de eigenaren van het pand waren deze het met die handelwijze van de gemeente niet eens, maar het intrekken van een eerder verleende vergunning is op zichzelf niet opnieuw voor een bezwaarprocedure vatbaar.
Deze uitleg was aanleiding voor de eigenaren van het pand Golfresidentie 111 in Dronten om het, als beroep aan de rechtbank Midden Nederland doorgezonden, bezwaarschrift in te trekken. Daarmee is de intrekking van de verleende omgevingsvergunning onomkeerbaar geworden en staat de strijdigheid met de gemeentelijke beleidsregels thans in rechte vast.
Inmiddels lijkt het erop dat de woonachtige studenten het pand hebben verlaten, want sedert twee weken is al geen activiteit in het pand meer waargenomen.
Foto J. Essing