In VvE

Er wordt momenteel links en rechts in kranten veel aandacht besteed aan de reactie van de gemeente op een verzoek van de VvE inzake vergunningen voor studentenhuizen. Maar daarbij worden verschillende begrippen door elkaar gebruikt. Namelijk studenten huisvesting en studentenhuizen. Studentenhuizen wil zeggen woningen die uitsluitend bewoond worden door studenten zonder dat de oorspronkelijke bewoners aanwezig zijn.

Op de Algemene Ledenvergadering in mei dit jaar is over dit onderwerp gesproken (zie concept notulen van deze vergadering) en vastgesteld dat diverse bewoners van mening zijn dat de inrichting van een zogenaamd studentenhuis voor eventuele overlast kan zorgen en daarom ongewenst is. Ons eigen HHR is dienovereenkomstig aangepast. Aan de gemeente is gevraagd met deze zienswijze rekening te houden op het moment dat er een dergelijke vergunning wordt gevraagd cq. de bestaande vergunning te schrappen. De gemeente heeft te kennen gegeven hieraan niet te willen meewerken.

Noch de bewoners, noch de VvE is tegen huisvesting van studenten of arbeidsmigranten op de Golf Residentie.  

De bewoners en daarmee de VvE zijn wel tegen de inrichting van zogenaamde studentenhuizen en hebben de gemeente ook verzocht bestaande vergunningen te toetsen op de regels die de gemeente zelf hanteert zoals de minimale afstand tussen woningen waar studenten worden gehuisvest, zijnde 100 meter.

Paul van Rijn – Voorzitter VvE Golf Residentie