In VvE

Hieronder het rapport dat Green Engineers recent heeft opgesteld naar aanleiding van hun bevindingen een paar weken geleden. Er zijn veel aspecten die een voldoende krijgen, maar er zijn ook verbeterpunten te melden. Daar zal door SBA spoedig aan worden gewerkt. Het volledige rapport.

 

Aanleiding notitie

Deze notitie is een kort verslag van de kwaliteitsschouw die gehouden is op woensdag 24 augustus 2016 op de Golfresidentie te Dronten. Deze schouw is uitgevoerd door Greenengineers in opdracht van de Golfresidentie. Namens Greenengineers heeft Eric Pladdet de schouw uitgevoerd waarbij namens SBA Rick van den Beuken aanwezig was.

Kwaliteitsschouw 24 augustus 2016

De schouw is uitgevoerd in het communicatie- en beheersysteem van Greenpoint. De meetmodule is in de voorgaande weken door Greenpoint op onderdelen aangepast omdat er nog een aantal zaken niet goed waren ingericht. De schouwmodule zoals die nu in Greenpoint staat, werkt goed. Deze schouw geeft dan ook een beter beeld dan de eerste schouw. De schouw is daarnaast gebruikt om een algemeen beeld te vormen van de kwaliteit zoals die door SBA wordt neergelegd.

Algemeen kwaliteitsbeeld

Het algehele beeld op de Golfresidentie is goed. Als we kijken naar de CROW-beeldkwaliteitscatalogus ligt het niveau tussen A-niveau en B-niveau. De meeste onderdelen die op A-niveau moeten liggen, liggen op A-niveau. Een aantal locaties voldoen niet, maar zijn incidenten. Het beeld is aanvaardbaar te noemen en naar het lijkt beter dan tijdens de eerste schouw.

Kwaliteit per beheeronderdeel

Zoals reeds aangegeven zijn de meeste beheeronderdelen op een aanvaardbaar kwaliteitsbeeld, namelijk A- of B- niveau. Een paar zaken verdienen echter de aandacht:

Onkruidbestrijding beplanting

De onkruidbestrijding in de plantvakken is over het algemeen op A-niveau. Een aandachtspunt blijft nog wel de opslag in de gerenoveerde vakken, maar ook in de bestaande vakken.

Verhardingen

De onkruidbeheersing op de verhardingen zit op de meeste locaties op niveau. Aandachtspunt is de halfverharding, m.n. op de locaties waar weinig betreding is (clubhuis). Tenzij er een afspraak is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dienen deze locaties op korte termijn aangepakt te worden om aan de beeldkwaliteit te voldoen en vaker behandeld te worden omdat hier weinig betreding is en daardoor de onkruiddruk hoger is dan op andere locaties waar meer betreding is.

Tijdens de schouw heeft de aannemer aangegeven dat de halfverhardingspaden op de golfbaan chemisch worden behandeld. Dit is op die locatie nog toegestaan. Bij het clubhuis is dat niet het geval, dit is openbaar gebied en het is daar goed te zien wat het resultaat is van een verbod op chemisch bestrijden van onkruid i.c.m. weinig betreding.

Het vegen is over het algemeen op beeld. Aandachtspunt in deze tijd is het blad en de bloesem die her en der op de verharding terecht komt. Het is van belang om dit in de peiling te houden en te voorkomen dat er op die locaties een voedingsbodem voor onkruid ontstaan.

Hagen

De hagen voldoen op de meeste locaties nog net aan het beeld, maar zakken op een aantal locaties door het A- niveau heen. Tijdens de schouw gaf de aannemer aan om hiermee op korter termijn te starten. De aannemer denkt en werkt op dit onderdeel wel steeds beter op beeld. Het ingrijpmoment zal nog eerder door de aannemer bepaald moeten worden zodat op dit onderdeel de beeldkwaliteit ook wordt behaald.

Overhangend groen

Het overhangend groen voldoet aan de beeldkwaliteit. De aannemer werk ook op dit onderdeel steeds beter op beeld. Tijdens de schouw zijn een aantal locaties gesignaleerd waar het particuliere groen flink over het openbare gebied hangt (zie onderstaande foto). Dit is een aandachtspunt voor de Golfresidentie om bewoners daarop aan te spreken. In de toekomst kunnen deze locaties gevaar opleveren voor de verkeersdeelnemers maar ook belemmerd zijn in de uitvoering van de beheerwerkzaamheden van de aannemer (bijvoorbeeld het vegen van de goten).

Graskanten

De graskanten voldoen op verschillende locaties niet aan het beeld. Met de aannemer is de afspraak gemaakt dat de graskanten in het najaar worden gestoken. Deze keuze is gemaakt op basis van een efficiënte werkverdeling in relatie tot het golfbaanonderhoud in de zomer.

Bomen

Op de bomen is op diverse plaatsen stamschot gesignaleerd, dat buiten beeld is. Dit is met de vorige schouw ook geconstateerd en de aannemer dient hierop actie te ondernemen.

Bodembedekkers

  • de bodembedekkers (Loniceravakken) is een aanvullende afspraak gemaakt tussen de Golfresidentie en SBA. In de winter worden deze vakken teruggezet en gesnoeid; in het groeiseizoen wordt dan niet gesnoeid en op dit moment zien de bodembedekkers er frisgroen

Werkwijze aannemer

De werkwijze van de aannemer en de aansturing van de verschillende werkploegen en/of onderaannemers is, ten opzichte van de vorige schouw, vooruit gegaan. De aandachtspunten die tijdens de vorige schouw zijn genoemd blijven wel van kracht:

  1. Het ingrijpmoment wordt op verschillende onderdelen te laat bepaald (zie opmerkingen bij de hagen).
  2. De aannemer werkt al beter op beeld. Buiten is te zien dat de frequentiegedachte meer wordt losgelaten. Het heeft nog wel de aandacht nodig, bijvoorbeeld bij het knippen van de hagen, maar ook de onkruidbestrijding in de plantsoenen (hoge onkruiden en opslag).

 

Conclusie en advies Greenengineers

Zoals aangegeven is het algehele beeld op de Golfresidentie goed en aanvaardbaar. Het is van belang om de genoemde aandachtspunten op te pakken en daarnaast te kijken naar de werkwijze van de aannemer. Dit is al meer een beeldgerichte werkwijze. Kijken we naar de onkruidbestrijding is het goed om met regelmaat even een ‘mannetje’ langs de plantvakken te laten lopen die de hoge onkruiden en de opslag eruit haalt. Als die slag telkens gemaakt wordt en aansluit bij de huidige werkwijze die nu wordt gehanteerd v.w.b. de onkruidbestrijding zijn de plantvakken continue op het gewenste beeld.

Het ingrijpmoment bij de hagen moet net iets eerder bepaald worden, zodat op dit onderdeel de beeldkwaliteit op alle hagen ook wordt gehaald.

 

Eric Pladdet Greenengineers BV Lunteren