In Golfclub

Gemor en onbegrip op sociale media over de aanhoudende sluiting van de baan. Aanleg van schelpenpaden is op deze manier dus blijkbaar geen toegevoegde waarde, luidt het verwijt. Arie van der Graaf is baancommissaris en bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren. En als zodanig (mede-)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de baan. In onderstaand artikel reageert hij uitgebreid op de recente vragen en verwijten.

‘Ongelijkmatige verdeling van kleipakket nekt ons’

DOOR ARIE VAN DER GRAAF, COMMISSARIS GOLFZAKEN

‘Baan gesloten door wateroverlast. Herkent u dat, is het net even droog en je wilt een rondje golfen en dan is de baan gesloten. Laat ik beginnen met te schrijven dat ik het zelf ook niet plezierig vind wanneer de baan door omstandigheden gesloten wordt. Zo had ik mij voorgenomen om afgelopen donderdag een rondje te gaan golfen maar moesten we toch besluiten om ondanks het zonnetje dat scheen, de baan gesloten te houden.’Hoe kan dit nu vraagt u zich af, een vraag die mij al bezighoudt sinds ik door de VvE gevraagd ben om de niet eenvoudige taak van commissaris golfzaken op mij te nemen. In de loop der jaren leerde ik dat onze baan zich niet één op één laat vergelijken met andere banen, ook niet wanneer deze ook in de polder gelegen zijn. Ook binnen de polder kan de ondergrond verschillen van baan tot baan, van klei tot zand en van alles wat daartussen in ligt en is er diep geploegd of niet.

‘Op het moment van aanleg wordt de keuze gemaakt van hoe om te gaan met de gegeven bodem en haar structuur. Doe je daar wat mee, wat financiële consequenties heeft, of accepteer je die met als gevolg mogelijk een minder aantal speeldagen. Bij de aanleg van onze baan is er voor dat laatste gekozen, waarbij we zo eerlijk moeten zijn om te erkennen dat in die tijd de kennis aangaande het aanleggen van golfbanen veel minder was dan nu. Daarnaast is het ontwerp van onze baan die van een ondulerend karakter. Dit heeft in ons geval ertoe geleid dat het kleipakket ongelijkmatig is verdeeld over de ondergrond, wat het ons in de praktijk niet makkelijker maakt en kan dit pakket variëren van centimeters tot meters.

‘Bovengenoemde geschetste situatie werd mij duidelijk in de periode dat ik voor de VvE deel mocht nemen aan de contractvoorbereidingen en onderhandelingen voorafgaande aan ons huidige contract. Dit moment lieten we vastleggen in een nulmeting en dit is de meting die we nog steeds als uitgangspunt hanteren. Het zal u niet ontgaan zijn dat er met ingang van dit nieuwe contract al veel is ondernomen om de nadelige eigenschappen van onze ondergrond zoveel mogelijk teniet te doen. Ik noem als voorbeeld het nu jaarlijks bezanden van de baan en het bevorderen van een natuurlijke droging van de baan door onderhoud aan de singels. Als het weer het toelaat zal er in de winter van 2017/2018 begonnen worden met het vervangen van de singel tussen hole 1 en 18 en zal er groot onderhoud plaatsvinden in de singels bij hole 14/16 en 17.

‘Verder wijs ik graag op de geslaagde proeven die we deden op de apron van de green van hole 16 en zodra de omstandigheden het toelaten zal er begonnen worden om op grote schaal deze zandpijpen, die voor een betere en snellere waterafvoer moeten zorgen, te gaan boren. U zult begrijpen en er hopelijk begrip voor kunnen opbrengen, dat al deze maatregelen van het sneller laten drogen van de baan en het sneller kunnen afvoeren van het water, niet op de heel korte termijn een oplossing bieden maar dat dit een proces is wat wel even gaat duren.

‘Wat het sluiten van de baan betreft kan ik u meedelen dat dit de verantwoording is van de commissaris golfzaken. In de praktijk wordt dit gedelegeerd aan de hoofdgreenkeeper, die het beleid in deze kent en uitvoert. Iedere morgen beoordeelt de hoofdgreenkeeper de status van de baan en wanneer hij besluit de baan te sluiten bericht hij hierover aan de commissaris golfzaken. Vervolgens wordt dit sluiten ook op directieniveau geëvalueerd en waar nodig getoetst aan de letter en aan de geest van het onderhoudscontract.

‘Dat daarbij de keuzes die worden gemaakt bij een baan waar commerciële belangen dienen anders kunnen uitvallen dan bij een baan die druk doende is om de speelkwaliteit en de beheerkwaliteit te verbeteren ligt mijn inziens voor de hand. Daarnaast is er een groot verschil tussen al of niet sluiten in het groeiseizoen en het al of niet sluiten in de herfst c.q. de winter. Alle beschadigingen die we nu aan de baan aanrichten herstellen niet eerder dan in het volgend voorjaar en je moet je dan ook de vraag stellen of we dat wel willen.

‘We hebben dit jaar mooie periodes gehad en mindere voor ons geliefde golfspel. We hebben de onmiskenbare klimatologische veranderingen het hoofd moeten bieden en we hebben ook dit jaar weer samen met onze aannemer en met onze adviseur stappen gezet om onze baan verder te verbeteren. De speelkwaliteit en de beheerkwaliteit van de baan gaan mij zeer aan het hart en mijn bevindingen en zorgen deel ik al jaren met de bewoners van de Golf Residentie Dronten. Ik wijs in deze graag op de vele publicaties die op onze website werden geplaatst, de informatieavond die ik belegde, de artikelen in ons Nieuwsblad over deze onderwerpen, mijn toelichtingen tijdens de ALV’s evenals in de uitnodigingen en de jaarstukken en niet in de laatste plaats de veelvuldige communicatie over dit onderwerp tijdens het overleg van de Baancommissie, waarbij uiteraard ook onze golfclub is vertegenwoordigd.’

FOTO

Ook vanmorgen bleef de baan gesloten.