In Golf Residentie Dronten, VvE

Zoals alle bewoners van de Golf Residentie (GRD) bekend is wordt het onderhoud van alle openbare voorzieningen zoals straatverlichting, wegen en wegenonderhoud, groenvoorziening en ook de riolering door de bewoners zelf betaald, het is immers ook hun eigendom. Het rioolwater wordt middels een persleiding verzameld en uiteindelijk geloosd op de gemeentelijke riool. De bewoners maken een “potje” om wanneer over vijftig of zestig jaar het riool vervangen zou moeten worden dit te kunnen bekostigen. Dit “potje” zal tegen die tijd miljoenen euro’s groot zijn. Het beheer van dergelijk kapitaal is een grote verantwoordelijkheid en brengt op zichzelf al kosten met zich mee, want geld naar de bank brengen kost tegenwoordig geld.

Overheidsinstanties zoals de gemeente zijn veel beter in staat reserveringen te spreiden over talloze projecten en het zou dus een goede zaak zijn wanneer de gemeente ons riool beheert en daarmee ook onze reserveringsverplichting overneemt. Er wordt dan weliswaar nog door de GRD betaald maar niet meer gereserveerd.

Het VvE bestuur werd een paar jaar geleden erop attent gemaakt dat in artikel 10:33 van de Wet milieubeheer die de lozing van particulier afvalwater regelt staat, dat het de plicht van de gemeente is afvalwater vanaf de grens van de woning in ontvangst te nemen. Daaruit volgend was de vraag waarom de gemeente daar op de GRD niet verantwoordelijk voor is. Er werd besloten deze vraag bij de gemeente te stellen. Het antwoord was dat een en ander bij de plannen voor de bouw was afgesproken. Maar wanneer het gaat om een gemeentelijke verplichting zou dat geen correcte afspraak zijn geweest. Besloten werd aan de gemeente een voor beroep vatbare beslissing over dit aspect te vragen. De gemeente verklaart dit verzoek niet ontvankelijk en verwijst naar de mogelijkheid deze uitspraak aan te vechten bij de Rechtbank. Er werd een rechtszaak voorbereid om van de gemeente wel een voor beroep vatbare beslissing te krijgen. De Rechtbank verwijst weer terug naar de gemeente en verplicht de gemeente met een uitspraak te komen, waar de gemeente niet op ingaat.

Onlangs is in een geheel andere setting weer overleg geweest met een van de wethouders van de gemeente waarbij wederom gesproken is over de mogelijkheid dat de gemeente (uiteraard tegen betaling) het GRD riool in eigendom neemt. De reden voor deze vraag is dat de financiële reserveringen die de eigenaren moeten beheren tot grote beheersverantwoordelijkheden leidt. Met andere woorden “waar laat je dat geld” waar geen andere bestemming voor is.

Het is echter wederom duidelijk geworden dat de gemeente geen trek heeft in “ons riool”. De gemeente is bang dat meerdere particuliere terreinen met  hetzelfde verzoek gaan komen en vindt het bovendien ongemakkelijk om een zo belangrijke voorziening in eigen beheer te nemen op een gebied dat niet haar eigendom is. De kans dat, zelfs wanneer de GRD met een behoorlijke vergoeding komt, de gemeente het riool overneemt is volgens de wethouder bijzonder klein.

Hiermee lijkt de mogelijkheid om voor de toekomst van de zorg voor het beheer van de enorme financiële reservering af te zijn, tot vrijwel nul gereduceerd.

PvR