In Golf Residentie Dronten, VvE

In de maand juni is er een onderhoudsscan van de Residentie golfbaan gedaan door de onafhankelijke professionals van NibScanPro.

Voor alle golfers kan het interessant zijn te lezen wat er geconstateerd is inzake het onderhoud en op welke wijze er verder gehandeld moet worden.

In samenvatting is daar het onderstaande over gerapporteerd:

Greens
De greens liggen er netjes bij. Wel is er veel activiteit van Emelten geweest waardoor de grasmat niet 100% gesloten is. De greens zijn relatief zacht bij betreding en dit komt vervolgens ook tot uiting in een minder gunstige beoordeling van de speltechnische aspecten. Roodzwenkgras begint geleidelijk in de greens te vestigen – ten koste van straatgras – en dit is een zeer gunstig signaal. Onkruid Sagina p. is aanwezig en moet actief bestreden worden.

Advies :
Om zowel cultuurtechnisch als speltechnisch verdere kwaliteitsverbetering te krijgen zal het beheer gericht zijn op verschraling – verticaal maaien (beluchten ) gevolgd door bezanden. Naarmate de toplagen structureel schraler en droger worden zullen de condities voor struis- en Roodzwenkgras gunstiger worden, ziekten en plagen minder snel optreden en zullen de greens aanzienlijk harder worden en dit is nodig voor gunstige speltechnische eigenschappen. Maatregelen die Emeltenactiviteit reduceren zijn nodig om schade aan de grasmat te voorkomen. De grasmat van de greens gesloten de winter in laten gaan en dus niet beluchten in het najaar met (te) grote pennen.

 

Voorgreens (Apron en Collar)
De voorgreens liggen er visueel netjes bij. De aandacht dient hier vooral uit te gaan naar het verschralen van de toplaag omdat deze organisch is én de ontwatering daarnaast ook minder gunstig. In het winterhalfjaar zullen de aprons naar verwachting dan ook minder stabiel – waterverzadigd zijn – en dit leidt vervolgens op termijn tot structuurbederf. De ontwatering was op het moment van de beoordeling goed maar als speciaal aandachtspunt voor noodzakelijke verschraling ( daarbij een organische stof percentage top 5 cm van ca. 3% aanhouden ) !

Advies:
Gedurende het zomerhalfjaar de aprons ( collar en surroundings ) regelmatig verticaal maaien om vleugvorming op te heffen & polvormers en onkruiden terug te dringen. Vervolgens intensief bezanden in combinatie met beluchten met vaste pennen 12-16mm / en vervolgens invegen. Dit moet zorgen voor geleidelijke structuurverbetering van de toplaag, een betere ontwatering en geleidelijk meer stabiliteit in het winterhaljaar. Aanvullend eventuele ingesloten laagten (depressies ) ontwateren door het plaatsen van zandpalen – in een intensief raster aangebracht. Surroundings doorzaaien met Roodzwenkgrassen in het najaar.

 

Tees
De kwaliteit van de tees wordt beïnvloed door lokale droogteschade veroorzaakt niet optimale beregening, spelschade als gevolg van intensieve bespeling (divotschade ) en de aanwezigheid van onkruiden (Riet, mos, klaver ). De tee van 17 W blijft zichtbaar achter in kwaliteit van de grasmat met veel mosvorming en een dunne grasbezetting. Holes 3 en 17 R vertonen schade door mollenactiviteit.

Advies
De beregening van de tees controleren en optimaliseren – naar de behoefte van de grasmat – voorkomt droogteplekken en bevordert de noodzakelijke herstelgroei. Onkruiden (waaronder Riet ) handmatig verwijderen op de tees van 1 en 4. De tee van 17 vragen extra bemesting & doorzaai om de kwaliteit te herstellen. Mollen bestrijden rond de tees van 3 en 17 en algemeen evenwichtig bemesten (N) voor voldoende actieve herstelgroei.

 

Fairways
De kwaliteit van de grasmat is uitstekend. De aandacht dient uit te gaan naar het reduceren c.q. reguleren van onkruiden en vleugvorming van de grasmat op te heffen. Ook het actief terugdringen van de pollen Engels raaigras vraagt speciaal de aandacht. De toplaag van de fairways is gedurende het zomerhalfjaar uitstekend bestand tegen de droogte maar vraagt extra aandacht m.b.t. de ontwatering in het winterhalfjaar. Driving range: primair onkruiden terugdringen.

Advies ( conform eerdere advies fairways en ‘knelpunten’ ) :
In het vroege voorjaar ( rond maart ) bij gunstige weers- en terreinomstandigheden de fairways vertidrainen om verdichtingen op te heffen. Gedurende het groeiseizoen ( april – september ) de grasmat maaien met units voorzien van groomers. Aanvullend verticaal maaien c.q. wiedeggen om vleug- en vooral ook polvorming op te heffen om vervolgens de grasmat met een schoteldresser te bezanden waarbij de kritische delen van fairways extra bezand worden. De huidige klei toplagen zijn gedurende het winterhalfjaar kwetsbaar en zullen door regulier en intensief te bezanden een uniforme (niet gelaagd) zandiger toplaag krijgen. Dit bezanden zal structureel nodig zijn omdat tijdelijke baansluitingen door wateroverlast op fairways in de winterperiode daarmee voorkomen zouden kunnen.
De driving range meenemen met het fairway beleid met daarbij eerst extra aandacht voor onkruidbestrijding

Casper Paulussen, juni 2021
www.nibscanpro.com