In Golfclub

Na een oproep door het bestuur heeft de golfclub weer een kascontrolecommissie. Die bestaat uit drie leden. Dat zijn Herman van Oostrum, Marco Oussoren en Ed Stokvis. De commissie heeft tot taak om de financiele verantwoording over 2018 te controleren aan de hand van de balans en het jaarverslag. Herman van Oostrum zat ook in de vorige commissie.

De vorige kascommissie trad statutair af, nadat zij die taak voor het begrotingsjaar jaar 2017 had uitgevoerd. Die kwam in mei van dit jaar tot de conclusie dat de financiele stukken voldeden aan de geldende normen en een getrouw beeld van de werkelijkheid gaven. Het leverde penningmeester Harry Nieuwlaar in de voorjaarsvergadering een applaus op.