Het Fair Play-beleid Golfclub Golfresidentie Dronten

Het Fair Play beleid is gericht om duidelijkheid te verschaffen over het gewenste gedrag van spelers, het voorkomen van problemen en te zorgen voor een goede samenwerking. Daarnaast verschaft het Fair Play beleid duidelijkheid omtrent de mogelijkheden, die de wedstrijdleiding en het bestuur ter beschikking staan om ongewenst gedrag te sanctioneren. In dit document wordt uiteengezet hoe te handelen bij ongewenst gedrag.

Begripsbepaling

Sanctie: straf of maatregel die wordt toegepast bij overtreding van een regel. Een sanctie heeft ten doel om op zeer korte termijn van kracht te worden.
Overtreding: het niet houden aan een regel/afspraak oftewel Fair Play.

Vaststelling van een overtreding

De leiding van een wedstrijd, die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag door deelnemers zal een zo volledig mogelijk schriftelijk verslag van het voorval binnen 24 uur aan de voorzitter van de wedstrijdcommissie aanbieden.  Als de voorzitter van de wedstrijdcommissie niet aanwezig is, zal dit verslag direct aan de voorzitter van de golfclub worden aangeboden.

De voorzitter van de wedstrijdcommissie zorgt voor een directe opvolging en zal zorgdragen dat betreffend verslag binnen 24 uur bij het dagelijks bestuur van de golfclub wordt aangeboden. Het is aan het bestuur om binnen 7 kalenderdagen hoor en wederhoor toe te passen en zich zo goed als mogelijk op de hoogte te laten brengen van alle relevante feiten en als laatste aan de hand van de vastgestelde gegevens al dan niet een sanctie aan betrokkene op te leggen.
In principe worden deze werkzaamheden uitgevoerd door de voorzitter golfclub en de voorzitter wedstrijdcommissie. Mocht één of beiden verhinderd zijn dan neemt hun waarnemer deze taak over. Belangenverstrengeling wordt in alle gevallen voorkomen.

Zowel een diskwalificatie als een andere sanctie zal door het bestuur van de golfclub schriftelijk gecommuniceerd worden naar de betreffende speler/speelster en de verschillende wedstrijdcommissies zullen door de voorzitter van de wedstrijdcommissie geïnformeerd worden over de sanctie, die is opgelegd.

Sancties

Een overtreding kan worden gevolgd door een sanctie. Er bestaat een onderscheid naar sancties, die direct door de betreffende wedstrijdleiding kunnen worden opgelegd en sancties die door het bestuur van de golfclub kunnen worden opgelegd.

 • Diskwalificatie van de betreffende wedstrijd. Deze sanctie kan direct door de wedstrijdleiding worden opgelegd bij vaststelling van een overtreding die diskwalificatie rechtvaardigt. De wedstrijdleiding zal hiervan ook verslag doen aan de voorzitter van de wedstrijdcommissie, die vervolgens het bestuur van de golfclub zal informeren over het voorval.
 • Uitsluiting van deelname aan één of meerdere wedstrijden. De duur van uitsluiting wordt bepaald door en is ter beoordeling aan het bestuur van de golfclub. De ernst van de overtreding en of sprake is een eerste overtreding of herhaalde overtreding wordt daarbij meegewogen. De wedstrijdcommissie kan, rekening houdende met de ernst, de soort of herhaling van de overtreding, besluiten het bestuur te adviseren de schorsing op een andere periode betrekking te laten hebben.
 • Schorsing voor een bepaalde periode. De duur van de schorsing wordt bepaald door en is ter beoordeling aan het bestuur van de golfclub. De ernst van de overtreding en of sprake is van een eerste overtreding of van herhaalde overtreding wordt daarbij meegewogen. Tijdens de periode dat een speler geschorst is, is deze uitgesloten van deelname aan alle wedstrijden die binnen deze periode gehouden worden.

Onderstaande overtredingen (kunnen) worden gesanctioneerd met daarbij vermelde sanctie. Onderstaande opsomming is niet limitatief en niet uitputtend.

1e overtreding: waarschuwing

2e overtreding: schorsing voor 1 wedstrijd;

 • Te laat melden bij de wedstrijdtafel (20 minuten).
 • Niet verschijnen zonder bericht.
 • Negeren kledingvoorschrift.
 • Gooien met stokken en/of ballen.
 • Verlaten van de wedstrijd zonder afmelding bij wedstrijdleiding (barbezetting indien wedstrijdleiding niet beschikbaar is).
 • Telefoneren in de baan (tenzij vooraf gemeld aan flightgenoten vanwege gegronde reden).
 • Het niet navolgen van aanwijzingen gegeven door baanfunctionarissen en/of wedstrijdleiding.
 • Het doen van uitingen en/of gedragingen die door de wedstrijdcommissie, medespelers en/ of tegenstanders als hinderlijk worden ervaren.
 • Overtreding van een of meerdere regels van het baanreglement.

Directe diskwalificatie van de wedstrijd

 • Ten onrechte gebruik maken van een handicart.
 • Ten onrechte gebruik maken van een caddie.

Directe schorsing voor 1 wedstrijd

 • Opzettelijk beschadigen van de baan e/o baanmeubilair.

Directe schorsing voor 2 of meer wedstrijden.

 • Het opzettelijk/bewust spelen van de bal bij direct gevaar voor personeel of gebruikers van de golfbaan.

Het bestuur van de golfclub kan, gelet op de ernst van de overtreding en/ of bij herhaalde overtreding, afwijken van de vermelde sanctie en overgaan tot een andere sanctie dan hierboven beschreven.

Bezwaarprocedure

 1. De gesanctioneerde kan bezwaar maken tegen de opgelegde sanctie.
 2. Bezwaar staat slechts open voor schorsingen/diskwalificaties van 2 of meer wedstrijden.
 3. Bezwaar dient, gemotiveerd, uiterlijk binnen 3 dagen na het opleggen van de sanctie ingesteld te worden
  bij het bestuur van de Golfclub Golfresidentie Dronten. Dit kan bij voorkeur via het e-mailadres (secretaris@golfresidentie.nl) of anders per gewone post (postadres Golfclub Golfresidentie 129, 8253 NS Dronten t.a.v. het bestuur).
 4. Het bestuur hoort binnen 7 dagen na de ontvangst van het bezwaar de gesanctioneerde en de wedstrijdcommissie van dienst. Het bestuur vraagt eventueel advies aan de (onafhankelijke) geschillencommissie.
 5. Het bestuur beslist uiterlijk binnen 7 dagen na het horen van de gesanctioneerde op het bezwaar.
 6. Het bestuur brengt de gesanctioneerde en de voorzitter wedstrijdcommissie schriftelijk op de hoogte van de beslissing op bezwaar.
 7. Tegen de beslissing op het bezwaar van het bestuur staat geen verdere bezwaar-/beroepsprocedure open.
  Het sanctiebeleid wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur van de golfclub en de wedstrijdcommissie en wordt indien nodig aangepast.