Fair Play beleid bestuur Golfclub Golfresidentie Dronten

Waarom zijn regels zo belangrijk?
Omdat het anders niet duidelijk is wat je rechten en plichten zijn ten opzichte van elkaar maar ook om er problemen mee te voorkomen en te zorgen voor een goede samenwerking tussen partijen.

Begripsbepaling

Sanctie: straf of maatregel die wordt toegepast bij overtreding van een regel.
Overtreding: het niet houden aan een regel / afspraak oftewel Fair Play.

De sanctie

Een overtreding kan worden gevolgd door een sanctie. Het golfbestuur van de Golfclub Golfresidentie Dronten kent de volgende sancties:

 • Diskwalificatie van de betreffende wedstrijd.
 • Uitsluiting van deelname aan één of meerdere wedstrijden. De duur van uitsluiting wordt bepaald door – en is ter

beoordeling aan – het bestuur van de golfclub. De ernst van de overtreding en of sprake is een eerste overtreding of herhaalde overtreding wordt daarbij meegewogen. Uitgangspunt hierbij is dat de schorsing geldt voor dezelfde wedstrijd op een eerstvolgende keer dat deze gehouden wordt (bv. overtreding tijdens de woensdagwedstrijd; schorsing voor de woensdagwedstrijd daaropvolgend). Bij wedstrijden die slechts eenmaal per jaar gehouden worden, geldt de schorsing voor de volgende keer dat deze gehouden wordt (bv. overtreding tijdens dubbel handicaptoernooi; schorsing voor deze wedstrijd het daaropvolgende jaar). De wedstrijdcommissie kan, rekening houdende met de ernst, de soort of herhaling van de overtreding, besluiten het bestuur te adviseren de schorsing op een andere periode betrekking te laten hebben.

 • Schorsing voor een bepaalde periode. De duur van de schorsing wordt bepaald door – en is ter beoordeling aan – het bestuur van de golfclub. De ernst van de overtreding en of sprake is van een eerste overtreding of van herhaalde overtreding wordt daarbij meegewogen. Tijdens de periode dat een speler geschorst is, is deze uitgesloten van deelname aan alle wedstrijden die binnen deze periode gehouden worden.

Onderstaande overtredingen (kunnen) worden gesanctioneerd met daarbij vermelde sanctie.

1e overtreding: waarschuwing

2e overtreding: schorsing voor 1 wedstrijd

 • Te laat melden bij de wedstrijdtafel (30 minuten).
 • Niet verschijnen zonder bericht.
 • Negeren kledingvoorschrift.
 • Gooien met stokken en/of ballen.
 • Verlaten van de wedstrijd zonder afmelding bij wedstrijdleiding (barbezetting indien wedstrijdleiding niet beschikbaar is).
 • Telefoneren in de baan (tenzij vooraf gemeld aan flightgenoten vanwege gegronde reden).
 • Het niet navolgen van aanwijzingen gegeven door baanfunctionarissen en/of wedstrijdleiding.
 • Het doen van uitingen en/of gedragingen die door de wedstrijdcommissie, medespelers en/of tegenstanders als hinderlijk worden ervaren.
 • Overtreding van een of meerdere regels van het baanreglement.

Directe diskwalificatie van de wedstrijd

 • Ten onrechte gebruik maken van een handicart.
 • Ten onrechte gebruik maken van een caddie.

Directe schorsing voor 1 wedstrijd

 • Opzettelijk beschadigen van de baan e/o baanmeubilair.

Directe schorsing voor 2 of meer wedstrijden

 • Het opzettelijk/bewust spelen van de bal bij direct gevaar voor personeel of gebruikers van de golfbaan.

Het bestuur van de golfclub kan, gelet op de ernst van de overtreding en/of bij herhaalde overtreding, afwijken van de vermelde sanctie en overgaan tot een andere sanctie dan hierboven beschreven.

Bezwaar

 1. De gesanctioneerde kan bezwaar maken tegen de opgelegde sanctie.
 2. Bezwaar staat slechts open voor schorsingen/diskwalificaties van 2 of meer wedstrijden.
 3. Bezwaar dient, gemotiveerd, uiterlijk binnen 3 dagen na het opleggen van de sanctie ingesteld te worden
  bij het Bestuur van de Golfclub Golfresidentie Dronten. Dit kan bij voorkeur via het e-mailadres (secretaris@golfresidentie.nl) of anders per gewone post (postadres Golfclub Golfresidentie 129, 8253 NS Dronten t.a.v. het Bestuur).
 4. Het Bestuur hoort binnen 7 dagen na de ontvangst van het bezwaar de gesanctioneerde en de wedstrijdcommissie van dienst en de gesanctioneerde. Het Bestuur vraagt eventueel advies aan de (onafhankelijke) geschillencommissie.
 5. Het Bestuur beslist uiterlijk binnen 7 dagen na het horen van de gesanctioneerde op het bezwaar.
 6. Het Bestuur brengt de gesanctioneerde en de Vz. wedstrijdcommissie schriftelijk op de hoogte van de beslissing op bezwaar.
 7. Tegen de beslissing op het bezwaar van het Bestuur staat geen verdere bezwaar-/beroepsprocedure open.
  Het sanctiebeleid wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur van de golfclub en de wedstrijdcommissie en wordt indien nodig aangepast.

Strafmaatregelen

Indien de spelers de richtlijnen in dit deel opvolgen, maakt dat het golfspel voor iedereen veel plezieriger. Het golfbestuur is voornemens gepaste disciplinaire maatregelen te treffen tegen een speler die deze richtlijnen stelselmatig gedurende een ronde of over een langere periode naast zich neerlegt en daardoor anderen benadeelt. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden ontzegging van toegang tot de baan voor een bepaalde periode of uitsluiting van een aantal wedstrijden. Dit wordt gerechtvaardigd geacht in het belang van de meerderheid van de spelers die wel volgens deze richtlijnen willen spelen. Als er sprake is van een ernstige overtreding kan het golfbestuur de speler diskwalificeren.