In Golf Residentie Dronten, VvE

Van de bestuurstafel… 

Er is op dit moment ruim aandacht voor de begroting 2023 en dan vooral of we als bestuur nu goed snappen wat de betekenis achter de cijfers is.
Ook willen we een helder stuk hebben wat begrijpbaar is zonder dat je een halve boekhouder hoeft te zijn. Daarnaast willen we helder kunnen uitleggen hoe de situatie rondom D4S is zodat we komende weken de ideeën kunnen maken waar we met elkaar over van gedachten kunnen wisselen. Die discussie moet niet bezwaard worden met onhelderheid over geld. 

We hebben een verzoek neergelegd bij de CBB om ons te voorzien van een eerste advies over de situatie rond de statuten en de verschillende reglementen waar wij als bewoners mee te maken hebben. We weten dat daar ruimte voor verbetering is, we zullen ter zijner tijd op een ALV een voorstel doen over hoe we denken dat daar verbetering in kan worden aangebracht. Pas bij ALV akkoord gaan we echt aan de slag met notaris e.d.

Er wordt door sommige bewoners geconstateerd dat bomen ‘overlast’ veroorzaken. Dat kan zijn bladuitval maar ook dat bomen een dusdanige grootte hebben gekregen dat ze verstorend werken(schaduw) op zonnepanelen. Er volgt dan een vraag aan het bestuur om deze bomen terug te snoeien.

We moeten als bestuur nog wel even stoeien met deze vraag en de financiële consequenties kunnen zodanig zijn dat dit ook alleen kan met toestemming van de ALV. Voorlopig snoeien we alleen als deskundigen vaststellen dat een boom een gevaar voor de veiligheid oplevert of als het in het meerjarenplan staat. 

Dus het is niet dat we niet willen luisteren en acteren maar wel dat we goed moeten weten wat de gevolgen van dergelijke verzoeken zijn. 

We hadden in al onze wijsheid besloten om deze nieuwsbrief alleen te verspreiden onder de leden van de VVE. Volgende opmerking kwam daarop binnen:

Dan nog een vraag: “kun jij mij uitleggen waarom ik als mandelig lid niet meer in de e-mailgroep van ons park zit? Is dat het nieuwe gezag waarover gesproken wordt in de laatste bestuursmededeling. Persoonlijk vind ik dit een gemiste kans om groepen op het park wel te verbinden.”  

Eigenlijk wordt hier best een goed punt gemaakt…..

Dus we verspreiden deze nieuwsbrief weer onder alle bewoners van de GRD

 

Groet,

Allard Berends

voorzitter bestuur VvE Golfresidentie Dronten

voorzitter@vvegolfresidentie.nl