In Golf Residentie Dronten, VvE

De Algemene Ledenvergadering van de VvE in de Open Hof kende een zeer uitgebreide agenda en dat hebben de leden gemerkt. Toen na afloop nog wat werd nagepraat met een traditioneel glaasje sloeg de kerkklok 12 uur. Maar het was de moeite waard want er werden belangrijke beslissingen genomen.

Een korte impressie van de vergadering:

Na de opening van de vergadering werd Ingrid Kramps in de bloemen gezet voor het vele werk dat zij, meestal op de achtergrond, voor de VvE doet. Er werd er een nieuwe datum vastgesteld voor een bijeenkomst over het functioneren van het VvE bestuur die eerder dit jaar geen doorgang kon vinden, de nieuwe datum is 2 juni. Nadere informatie volgt nog. De notulen van de vergaderingen die op 9 november 2021 en 15 februari dit jaar zijn gehouden werden zonder wijzigingen geaccordeerd.

Het jaarverslag 2021 werd goedgekeurd. De penningmeester presenteerde uitgebreid de jaarrekening 2021, de Kascommissie was het met de cijfers eens, de leden eveneens en aldus werd het bestuur gedechargeerd voor het financieel beleid over 2021. De aanbevelingen die de Kascommissie aan het bestuur heeft gedaan worden z.s.m. geïmplementeerd.

Lang werd stilgestaan bij het rapport over de verkeersschouw die vorig jaar is uitgevoerd en begon met een enquête, waarop massaal door de bewoners is gereageerd. Zoals overal in Nederland wordt op de Golf Residentie, dat een 30 km snelheidsbeperking kent, te hard gereden. Maar op een vraag uit de zaal hoeveel ongelukken er de afgelopen 20 jaar zijn geweest, was het antwoord gelukkig “nul”. Dat neemt niet weg dat alert zijn op verkeersveiligheid belangrijk blijft. Naar aanleiding van de verkeersschouw werd een pakket maatregelen voorgesteld. De aanwezige leden waren het erover eens dat twee aspecten moeten worden aangepakt, snelheid en overzichtelijkheid bij kruisingen. Besloten werd extra borden te plaatsen die bij herhaling de 30 km zone benadrukken en het aanbrengen van markeringen bij bochten en kruisingen waardoor het voor de weggebruiker duidelijker wordt dat gedrag en snelheid daar moeten worden aangepast.

De Vier Seizoenen was een ander belangrijk onderwerp waarvoor door de commissaris D4S Léon Veltman, een aantal toekomstige scenario’s presenteerde. Aangezien het een complex onderwerp betreft heeft hij de hulp van bewoners ingeroepen. Inmiddels heeft al een aantal mensen die in een werkgroep samen met hem willen uitwerken wat de beste aanpak is voor de toekomst van D4S.

Natasja Hoegee ontving van de voorzitter een dankwoord en bloemen na een kortstondig bestuurslidmaatschap, waarna de voorzitter de vergadering sloot.