In Golfclub

“Op 30 november staat de algemene ledenvergadering van de golfclub gepland. Helaas maken de actuele maatregelen om het Corona virus in te dammen het onmogelijk om een ‘live’ vergadering te houden en zijn we genoodzaakt deze digitaal te organiseren. Binnenkort ontvangt u van ons daarvoor de stukken en instructies. Wij als bestuur betreuren het zeer dat we opnieuw een digitale vergadering moeten organiseren en realiseren ons dat dit zeker gegeven de onderwerpen die op de agenda staan verre van ideaal is. Behalve dat de jaarlijks terugkerende agendapunten zoals commissieplannen en begroting aan de orde zullen komen, zal namelijk ook het onderwerp ‘vacatures’ op de agenda staan”.

“Voor wat betreft dit onderwerp: op onze oproepen om u verkiesbaar te stellen voor een van de vacante bestuursfuncties dan wel zitting te nemen in de Kascommissie of iets voor onze jeugd te doen hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen. Als eerder door mij aangegeven schrijven de statuten ons voor dat gegeven het huidig aantal bestuursleden zo spoedig mogelijk een ALV dient te worden gehouden. Ook het feit dat het bestuur de huidige situatie principieel verwerpelijk en onwerkbaar acht laat ons geen andere keuze dan de vergadering op de geplande datum door te laten gaan. Helaas zullen we de dialoog over hoe de vereniging in de toekomst te besturen dus digitaal met u moeten voeren”.

Met vriendelijke groet,

Jan Haasnoot, voorzitter golfclub Golfresidentie Dronten