Baanstatus

Baan

Qualifying

Buggy’s

Trolleys

Drivingrange

Puttinggreen

Bal Plaatsen

Datum

14/10/2019
Aanvullende Informatie

Hole 10 t/m 18 gesloten. Hole 1 t/m 9 open. Buggy’s en trolleys alleen op de paden.
Baansluiting

dinsdag 15 oktober: Dames Inloop Ringer Score Inloop holes 1-9. Spelers starten vanaf 11.00 tot 12:00 De baan blijft open, maar het is misschien drukker dan anders..

Bestuur en commissies

Tientallen vrijwilligers op diverse posten

Het bestuur van de golfclub bestaat uit tientallen vrijwilligers die op diverse posten actief zijn. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter George Gerritsen, secretaris Piet van der Sar en penningmeester Harry Nieuwlaar.

Andere bestuursleden zijn Ed Visch namens de Regel- en Handicapcommissie, Paul van der Hulst namens de wedstrijdcommissie en Jan Haasnoot als voorzitter van de jeugdcommissie. De bestuursfunctie pr en promotie is vacant.

Daarnaast wordt de vereniging aangestuurd door vele commissieleden en andere vrijwilligers onder wie ook zo’n 20 marshals. De voornaamste taak van commissies en subcommissies is het organiseren van wedstrijden met als belangrijkste doel het spel van de leden naar een hoger niveau te brengen.

Hieronder een totaaloverzicht van de volledige organisatie van de golfclub.

Bestuur en commissies golfclub

 

BESTUUR
George Gerritsen voorzitter voorzitter@golfresidentie.nl
Piet van der Sar secretaris (0647833690) secretaris@golfresidentie.nl
Harry Nieuwlaar penningmeester penningmeester@golfresidentie.nl
vacant promotie en pr promotie@golfresidentie.nl
Ed Visch regel- en handicap rhcie@golfresidentie.nl
Paul van der Hulst wedstrijdcommissie wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl
Jan Haasnoot jeugdcommissie jeugd@golfresidentie.nl
COMMISSIES
Promotie en pr vacant promotie@golfresidentie.nl
Redactiecommissie Hans de Jongh redactie@golfresidentie.nl
Sponsorcommissie vacant sponsor@golfresidentie.nl
Regel- en handicap Ed Visch rhcie@golfresidentie.nl
Baancommissie Paul van der Hulst wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl
Jeugdcommissie Jan Haasnoot jeugd@golfresidentie.nl
Wedstrijdcommissie Paul van der Hulst wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl
Seniorencommissie Hans de Jongh hansdejongh@solcon.nl
Inloopcommissie Paul van der Hulst wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl
Competitiecoördinator Ed Visch competitiecie@golfresidentie.nl
Weekendcommissie Marijke Prins hprin52@planet.nl
Heren/Mixed Friday Maartje Bertelink bertelinkm@gmail.com
Damescommissie Cocky de Broekert cdebroekert16@gmail.com
Groepen Horeca horeca@golfresidentie.nl
ICT Ferry Wobma webmaster@golfresidentie.nl
Website Hans de Jongh prcommissie@golfresidentie.nl
Lustrumcommissie Dick Prins hprin52@planet.nl
Rydercup-commissie Paul van der Hulst wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl
Handicart Dick Prins hprin52@planet.nl
Ledenadministratie Nelly Landas leden@golfresidentie.nl
Marshalorganisatie Dick Prins hprin52@planet.nl
Vertrouwenspersoon Mary-Ann Berns mary.ann.cult@gmail.com
BESTUURSMUTATIES
Voorzitter: aftredend voorjaar 2021 (herkiesbaar)
Secretaris: aftredend voorjaar 2020 (niet herkiesbaar)
Penningmeester: aftredend voorjaar 2020 (herkiesbaar)
Regel- en handicapcommissie: aftredend voorjaar 2021 (herkiesbaar)
Jeugdcommissie: aftredend najaar 2020 (herkiesbaar)
Wedstrijdcommissie: aftredend najaar 2020 (niet herkiesbaar)

 

Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergaderingen in 2019

Vergaderstukken digitaal beschikbaar

De vergaderstukken voor de algemene ledenvergaderingen worden niet meer op deze pagina gepubliceerd. De stukken worden per e-mail aan de leden toegestuurd.

De data voor de algemene ledenvergaderingen in 2019 zijn

Donderdag 11 april, voorjaarsvergadering.

Donderdag 21 november, najaarsvergadering

De bijeenkomsten worden in het clubhuis gehouden en beginnen telkens om 20.00 uur.

De secretaris
Beleidsplan

Het beleidsplan tot 2022

Wat willlen we de komende jaren bereiken?

Het doel van dit beleidsplan is om voor de komende 5 jaar aan te geven hoe het bestuur deze periode ziet en wat er nodig is om een gezonde vereniging te blijven. De bedoeling is om dit plan tweejaarlijks te evalueren, waar nodig aan te passen en vervolgens weer ter goedkeuring voorleggen aan de algemene ledenvergadering (ALV).

gc_beleidsplan_2018_2022
Financiële administratie

Organisatie financiële administratie

en regelingen van de golfclub Golfresidentie Dronten

Inkomsten

Jaarlijks wordt in januari het contributiegeld in rekening gebracht en via automatische incasso geïnd.

Sponsoren

De gegevens worden aangeleverd door de sponsorcommissie. Ieder jaar in de laatste week van maart ontvangt de penningmeester van de sponsorcommissie een bestand waarin wordt aangegeven welke bedrijven moeten worden gefactureerd  voor advertentie en/of sponsorgelden.

Sponsorgelden kunnen zijn holesponsoring, wedstrijdsponsoring en adverteren op de zuil.

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden die door de ALV wordt benoemd. Als belangrijkste taak heeft zij om de door de penningmeester opgestelde financiële verantwoording te controleren aan de hand van de balans en het jaarverslag. Deze stukken dienen uiterlijk binnen drie maanden na afsluiting van het boekjaar beschikbaar te zijn. De kascommissie hanteert de door de ALV goedgekeurde begroting en het beleidsplan als uitgangspunt bij de controle.

Voor zover van toepassing dient de kascommissie daarnaast te beschikken over:

·           bankafschriften en onderliggende stukken;

·           begroting en toelichting bij de begroting;

·           beleidsplan;

·           kasoverzichten van de verschillende commissies en de daarbij behorende onderliggende stukken;

·           consumptiebonnetjes;

Voor de baten wordt nagegaan of deze volledig in de verantwoording zijn opgenomen. Voor de verantwoorde lasten geldt dat deze in het belang van de vereniging moeten zijn gemaakt. Nagegaan moet worden wat de onderliggende besluitvorming is geweest om bepaalde kosten te maken.

Een kascommissie heeft tevens de wettelijke plicht en verantwoording om:

·           melding te maken van ernstige zaken;

·           het bestuur en de ALV te adviseren over verbeteringen c.q. te nemen maatregelen (niet bindend).

·           na te gaan wat er met eerdere adviezen is gebeurd;

·           te controleren wie bevoegd  is tot het tekenen van bankrekeningen.

Indien de kascommissie e.e.a. correct en adequaat bevindt zal zij de ALV adviseren decharge te verlenen. Indien de ALV dit advies overneemt zal het bestuur de jaarstukken ondertekenen. Wordt er door de ALV decharge verleend dan houdt dit in dat het bestuur goedkeuring heeft gekregen over het gevoerde beleid.

Te betalen facturen aan derden

Facturen die betrekking hebben op een bestaand contract worden zonder een handtekening van een medebestuurslid of voorzitter van een commissie overgemaakt.

Alle facturen boven de € 100,00 die niet gebudgetteerd zijn moeten vooraf goedgekeurd zijn door de voorzitter van de commissie of door het dagelijks bestuur.

Alle facturen naar aanleiding van bestellingen worden pas betaald als deze zijn voorzien van een akkoord van de voorzitter van de verantwoordelijke commissie/bestuur. Daarna zal de betaling plaatsvinden.

Kasstaten diverse commissies

Per kwartaal dient de penningmeester van de commissie de kasstaat, inclusief alle originele onderliggende boekstukken, te zenden naar de voorzitter van de commissie en de penningmeester van de Golfclub. De penningmeester van de Golfclub zal deze gegevens controleren en verwerken in de administratie van de golfclub.

Het eindsaldo van het kasgeld blijft onder beheer van de penningmeester van de commissie tenzij het eindsaldo hoger is dan € 300,00. Dan zal het eindsaldo minus € 50,00 overgedragen worden aan de penningmeester. Deze zorgt dat het contante bedrag binnen (twee werkdagen) wordt afgestort bij de bank.

Rapportage

Per kwartaal of zoveel vaker wordt door de penningmeester aan alle bestuursleden gerapporteerd over het lopende boekjaar. Bijzonderheden worden toegelicht.

Jaarrekening

In het eerste kwartaal wordt de financiële jaarrekening opgemaakt. De financiële jaarrekening (exploitatie en balans) geeft de werkelijk geboekte cijfers weer ten opzichte van begroot ook in vergelijking met voorgaande jaren. Verder wordt door de penningmeester een toelichting bij de financiële jaarrekening  gemaakt ten behoeve van het algemeen bestuur en leden van de golfclub.

Begroting

In de maand september zal de penningmeester aan de voorzitters van de commissies  verzoeken om hun begrotingscijfers aan te leveren. De voorzitters kunnen op hun verzoek de cijfers van het lopend of voorgaande jaren opvragen om  deze te gebruiken voor het maken van hun begrotingscijfers. De voorzitters van de commissies zullen op hun beurt aan hun subcommissieleden vragen om de begrotingscijfers aan te leveren.

De penningmeester zal alle ontvangen begrotingscijfers verwerken en een toelichting maken. Vervolgens dient het algemeen bestuur akkoord te gaan met de begroting. De door het bestuur goedgekeurde  begroting wordt in de ALV van november gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan haar leden.

President Trophy

Omdat de vereniging niet kan bestaan zonder vrijwilligers worden jaarlijks, in de maand oktober, alle leden, die vrijwilligers werk hebben verricht, uitgenodigd voor de President Trophy. ’s Avonds kunnen deze leden samen met hun partner gebruik maken van een door het bestuur aangeboden buffet welke wordt geserveerd in clubhuis De Vier Seizoenen. De deelnemers ontvangen conform onderstaand schema munten voor consumpties :

·       een persoon speler + avond 4 munten,

·       een persoon speler + avond met partner 6 munten,

·       twee personen alleen avond 6 munten en

·       een persoon alleen avond 3 munten.

Openstaande posten

Leden

Periodiek wordt door de penningmeester een uitdraai gemaakt uit Sovas van de openstaande facturen. In Sovas bestaat de mogelijkheid om leden die niet hebben betaald aan te manen. Er zijn twee soorten brieven t.w.:

1.     Verzoek tot betalen. Dit is de eerste aanmaningsbrief.

2.     Doorhalen als lid van de Golfclub. Dit is de tweede aanmaningsbrief. Is het een buitenlid dan wordt eerst contact opgenomen met de penningmeester van de VvE. Eventueel wordt besloten om de incasso in handen te geven van een incassobureau.

Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met het verzoek om het openstaande bedrag over te maken.

Sponsoren

Sponsoren die na ongeveer 30 dagen niet hebben betaald krijgen een brief met het verzoek om tot betaling over te gaan. Als na 45 dagen nog geen betaling is ontvangen, dan wordt aan  de sponsorcommissie gevraagd te bemiddelen bij de incasso. De penningmeester blijft de eindverantwoordelijke.

Archief

De financiele administratie van de golfclub wordt voor zeven jaar gearchiveerd in het clubhuis.  Per jaar wordt de correspondentie en financiële gegevens die ouder zijn dan 7 jaar vernietigd.

Verzekeringen

De verzekeringen worden beheerd door de penningmeester en zijn ondergebracht bij de assurantiemakelaar Aon Verzekeringen te Noordwijk. De golfclub heeft de volgende verzekeringen afgesloten:

·       Bedrijfsaansprakelijkheid

·       Bestuurdersaansprakelijkheid

·       Materieelverzekering (clubcarts)

De bestuurdersaansprakelijkheid is een polis waarop zijn meeverzekerd: bestuurders en toezichthouders van de VvE, golfclub en clubhuis golfclub. Aangezien de golfclub de premie betaalt, worden de premie, kosten en assurantiebelasting voor 50% in rekening gebracht bij de VvE.

Bagtag en NGF pasjes

De ledenadministratie verzorgt de verspreiding en verzending van de bagtags en NGF-pasjes aan de leden. De ledenadministratie ontvangt van de penningmeester een lijst met openstaande facturen zowel van de golfclub als van de VvE (speelrechten waarvoor geen machtiging is afgegeven). De leden die nog niet hebben betaald krijgen hun bagtag en NGF-pasje niet. Deze worden overgedragen aan de penningmeester van de golfclub. Zodra het bedrag (contributie en/of speelrecht) is ontvangen verzorgt de penningmeester de verzending van de bagtag en het NGF-pasje.

Systemen

De golfclub maakt gebruik van ProWare om de leden, bedrijven, wedstrijden, handicapregistratie en financiële gegevens in vast te leggen. Voor de financiele administratie wordt gebruik gemaakt van Sovas.

De leden worden door de ledenadministratie vastgelegd en de penningmeester zorgt voor de facturering. Het invoeren van bedrijven voor sponsorgelden wordt door de penningmeester gedaan. De penningmeester zorgt voor het factureren van de jaarcontributie, sponsorgelden en terugboekingen.

Website

De website wordt “beheerd” door de VvE. Jaarlijks wordt de golfclub belast voor 50% van de licentiekosten. Als er op verzoek van de golfclub een aanpassing plaatsvindt door VWA op de website, dan ontvangt de golfclub een factuur van de VvE van de gemaakte kosten.

Handicart

Algemeen

De stichting Handicart heeft een handicart ter beschikking gesteld voor leden die zijn aangesloten bij de stichting. De handicart kan worden gereserveerd bij de handicart consul (Zie website van de golfclub Golf Residentie Dronten). Deze persoon registreert de reserveringen van de Handicart.

De handicart staat in de schuur bij de greenkeepers en dient door het lid zelf te worden opgehaald en teruggebracht. Het onderhoud van de handicart wordt door de handicart consul geregeld.

Procedure

Zodra een aanmelding bij de handicart consult binnenkomt wordt er gecontroleerd of de handicart beschikbaar is en/of de aanvrager lid is van de stichting. Zo ja dan wordt er een mail gezonden naar horeca@golfresidentie.nl met vermelding van reserveringsdatum, tijd, naam en bedrag. De horeca print de mail en bergt deze op in een ordner op reserveringsdatum. Zodra de persoon zich meldt bij de horeca voor de handicart, worden de gegevens gecontroleerd en vergeleken met de gegevens in de mail. Het bedrag moet contant worden voldaan, dit wordt aangetekend op de mail. Het geld gaat in een gesloten bus en de persoon ontvangt de sleutel van de handicart.

Als een persoon, om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van de handicart, of met nog een persoon gebruik maakt van de handicart dan zullen beide partijen (de handicart consult en de horeca) dat aan elkaar moeten doorgeven. Indien geen gebruik gemaakt wordt van de handicart, of er gaat alsnog een persoon (valide of invalide) mee, dan wordt dat aangetekend op de betreffende mail.

Per maand wordt het geld door de handicart consult opgehaald bij de horeca. Het totaal van de bedragen in de mails moet gelijk zijn aan het totaalbedrag in de bus.

De handicart consult rekent het bedrag af met de stichting Handicart.

Vergoedingsregeling

Onkosten aankopen

Alle aankopen van commissie- en bestuursleden die direct verband houden met de uitvoering van hun werkzaamheden voor de vereniging komen voor volledige vergoeding in aanmerking. Alle aankopen blijven eigendom van de golfclub en dienen bij terugtreden uit bestuur/commissie ingeleverd te worden bij de penningmeester. Licenties en onderhoudsovereenkomsten mogen alleen aangekocht c.q. afgesloten worden op naam van de Golfclub Golf Residentie Dronten.

Alle onkosten en/of aankopen boven de € 100,00 die niet gebudgetteerd zijn moeten vooraf goedgekeurd zijn door de voorzitter van de commissie en door een bestuurslid. Het bestuurslid kan al dan niet na raadpleging van het dagelijks bestuur zijn fiat geven.

In principe worden de gemaakte kosten achteraf vergoed. Hoewel altijd de mogelijkheid bestaat bij de penningmeester een voorschot aan te vragen voor het doen van grote uitgaven. Fooien worden niet door de golfclub vergoed.

Reis- en verblijfkosten

Reiskosten, direct verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden voor de vereniging, kunnen op twee manieren voor vergoeding in aanmerking komen:

1.     Werkelijke kosten van openbaar vervoer, door overlegging van de openbaar-vervoerbewijzen.

2.     Kosten van eigen vervoer € 0,28 per kilometer. Het algemeen bestuur volgt de richtlijnen met betrekking tot het te verrijden kilometers genoemd in de ANWB reisplanner. Op de declaratie dient te worden aangeven: vanaf welke plek werd gereisd, waar naar toe werd gereisd, wat het reisdoel was en hoeveel kilometers in totaal zijn verreden.

De noodzakelijk en aantoonbaar gemaakte verblijfskosten zullen volledig worden vergoed.

Studie/cursuskosten

De toestemming voor het volgen van een studie of cursus dient bij het algemeen bestuur te worden aangevraagd. Als die toestemming is gegeven zal tot maximaal 100% vergoeding van de gemaakte studie- en reiskosten worden overgegaan. Onder studiekosten wordt verstaan: schoolgeld, noodzakelijke studieboeken, abonnementen op vakliteratuur, reiskosten van en naar de studielocatie(s) en de daarvoor noodzakelijk te maken verblijfkosten.

Indienen declaraties

Declaraties worden bij de penningmeester ingediend middels volledige invulling van het daartoe opgestelde en hier te downloaden standaardformulier. De declaratie dient te zijn voorzien van de originele bewijzen op de wijze zoals in de betreffende onkostenregeling is aangegeven onder de noemer vergoedingsregeling. De declarant voorziet de declaratie van zijn/haar handtekening en van de dagtekening.

Bij het declareren dienen alle aankoopbewijzen te worden overlegd. De penningmeester heeft het recht de gemaakte onkosten, waarvan geen bewijzen zijn overlegd, niet te vergoeden.

De commissieleden laten de declaraties ter goedkeuring ondertekenen door de voorzitter van hun commissie. De voorzitter van de commissie laat de declaratie ter goedkeuring ondertekenen door het bestuurslid wat verantwoordelijk is voor de betreffende commissie.

Leden van het dagelijks bestuur laten de declaratie ter goedkeuring ondertekenen door de voorzitter. De voorzitter laat zijn/haar declaratie ter goedkeuring ondertekenen door de secretaris.

Consumpties clubhuis

Commissie- en bestuursleden mogen bij vergaderingen, organiseren van wedstrijden en toezicht houden op de baan (Marshal) maximaal 3 consumpties per persoon bestellen bij clubhuis. Alleen met goedkeuring van de voorzitter van de commissie mag van bovengenoemde regeling worden afgeweken. Er moet wel schriftelijk worden vastgelegd wat de onderliggende besluitvorming is geweest om extra uitgaven aan consumpties te honoreren.

Een dienstdoende Marshal, die niet op het park woont en een ‘dagdienst’ heeft, mag een lunch ter waarde van € 7,50 (Marshal-lunch) bestellen bij het clubhuis. Een marshal, commissie- of bestuurslid dient bij een bestelling in het clubhuis een bonnetje te tekenen en deze te voorzien van:

·           Naam gebruiker (lid)

·           Welke commissie (Weekend, heren, dames etc)

·           Handtekening

De penningmeester rekent de afgetekende consumptiebonnen af met clubhuis. Indien het consumptiegebruik hoger is dan toegestaan, wordt contact opgenomen met de verantwoordelijke voorzitter van die commissie.

De statuten

De statuten

van de Golfclub Golfresidentie Dronten

De statuten van de Golfclub Golfresidentie Dronten bevatten een dertien pagina’s tellend notarieel document.

Op- en of aanmerkingen? Mail ze naar bestuur@golfresidentie.nl

statuten_golfclub_grd_mei_2017_afschrift
Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

en Gebruiksovereenkomst clubhuis

Het huishoudelijk reglement van de golfclub van de Golfresidentie Dronten is op 1 mei 2017 voor het laatst gewijzigd door de algemene ledenvergadering. Eronder treft u ook de Gebruiksovereenkomst clubhuis aan.

Op- en of aanmerkingen? Mail ze naar bestuur@golfresidentie.nl

golfclub_huishoudelijk_reglement_met_bijlagen_1_mei_2017
Bezoekadres

Waar kan ik de golfbaan vinden?

Ons bezoek- en postadres

Als u ons wilt bezoeken kunt u het beste het volgende adres in uw navigatiesysteem invoeren:

Voor het clubhuis is dat Golfresidentie 129, 8251 NS Dronten. Ons postadres is eveneens Golfresidentie 129, 8251 NS Dronten. Het telefoonnummer van de secretaris van de Golfclub is 0321-336618.  Mailen kan ook naar secretaris@golfresidentie.nl

De golfbaan van de Golfresidentie Dronten heeft een besloten karakter.

Men kan dus niet eenvoudig een greenfee kopen en een starttijd reserveren zoals dat bij de meeste andere golfbanen gebruikelijk is.

De Golfbaan wordt gebruikt door de bewoners van de Golfresidentie en buitenleden.

Het buitenlidmaatschap is voor iedereen toegankelijk, zie ook lid worden.

Er zijn een paar mogelijkheden om als niet-lid toch te golfen op de Golfresidentie:

– als introducee van een golfclublid. Men dient dan met een lid van de golfclub de baan in te gaan.

De greenfee voor introductie bedraagt € 25,-

– leden van clubs die met de Golfresidentie een hospitalityregeling hebben, kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart een greenfee a € 25 aanschaffen.

Greenfees voor leden van de deelnemende golfclubs aan de hospitatityregeling zijn verkrijgbaar in het clubhuis De Vier Seizoenen.

– voor groepen bestaat een aparte regeling zie groepen (linkje)

Damescommissie

Damescommissie

Actief op vele fronten

De damescommissie houdt zich bezig met het organiseren van wedstrijden op dinsdag. Die zijn afwisselend qualifying en non-qualifying en worden gekenmerkt door een gezellig en sportief karakter. Het damesgolfseizoen start eind maart met een openingswedstrijd. De sluitingswedstrijd wordt gewoonlijk in oktober gespeeld.

Gedurende deze periode kan worden deelgenomen aan onder meer invitatiedagen als Vriendinnendag, Prinsjesdag en andere themadagen.

De dames hebben ook een competitie gedurende het gehele seizoen, de Van Wonderen Cup. Dat is een serie wedstrijden waarbij de zeven best gespeelde meetellen voor het eindklassement. De winnares wordt op de finaledag gehuldigd.

De dames kunnen zich voor de meeste wedstrijden inschrijven voor naar keuze 18 of 9 holes.

In de winterperiode is er – afhankelijk van het weer – een inloop zonder verplichting, dus zonder inschrijving. De starttijd ligt rond 10.30 uur.

In de damescommissie zitten

Karin de Rooij

Trees Lanting-Wester

Cocky de Broekert (voorzitter)

Alma van Wilgenburg

Monique Woltjer

 

Meer weten? Mail naar voorzitter damescommissie

Ereleden Golfclub

Ereleden

Onderscheiding voor tomeloze inzet

De Golfclub van de Golf Residentie Dronten telt zeven ereleden. Hun tomeloze inzet voor de club is door de algemene ledenvergadering aanleiding geweest hen te onderscheiden met deze eretitel.

De ereleden zijn:

Cees de Bruin

Harry Peeters

Sylvia Runneboom

Heidi Tets

Roel Tets

Theo Verhoeven

André Hartgring

Speld van Verdienste

De vereniging kent sinds eind 2016 ook leden van verdienste. Die worden benoemd door het bestuur en krijgen de Speld van Verdienste uitgereikt.

Leden van verdienste zijn

Dick Walet

Guus Krens

Ferry Wobma

Marga Bentum (postuum)

Herencommissie

Heren/Mixed Friday

De Heren/Mixed Fridaycommissie organiseert elke maand een wedstrijd op vrijdag en elke maand een op zaterdag. Op vrijdag wordt de Mixed Fridaywedstrijd gehouden waar vooral invité’s voor kunnen inschrijven en op zaterdag wordt gespeeld om de Profile Trofee. Dat is een seizoenscompetitie die wordt gesponsord door Profile Car & Tyreservice. Zowel deze als de Mixed Fridaywedstrijden starten met een shotgun.

De commissie bestaat uit de volgende leden

Maartje Bertelink

voorzitter

Jan Boersma

Gerard Bosman

Hans de Jongh

Aart Lijs

Herman van Someren

Jeroen van Vliet

Jan de Vries

Meer weten? Mail naar de voorzitter van de commissie.

Inloopcommissie

Inloopcommissie

Vooral actief tijdens inloopwedstrijden op woensdagavond

De Inloopcommissie wordt bemand door Mariska en Paul van der Hulst. Zij organiseren de altijd drukbezochte inloopwedstrijden op de woensdagavond. De inloopwedstrijden worden in competitieverband gespeeld. Er doen wekelijks gemiddeld tussen de 40 en 50 leden mee. De flights starten gewoonlijk tussen half zes en half zeven.

De wedstrijden gaan altijd over 9 holes. Er wordt gestart op zowel hole 1 als hole 10. De wedstrijdleiding bepaalt op welke hole een flight weggaat. Er wordt bijgehouden wie waar start om uiteindelijk tot een zo evenredig mogelijke verdeling van beide lussen te komen.

De inloopwedstrijden zijn niet qualifying; er kan wel een kaart worden gelopen door leden met een handicap van 11.4 of hoger. Dit moet tevoren bij de wedstrijdleiding worden gemeld.

Wie wil meedingen naar een plaats in het eindklassement, moet minimaal aan zeven inloopwedstrijden hebben deelgenomen. Er is ook een parren- en birdieklassement.

Het wedstrijdreglement is uiteraard ook van toepassing op de wedstrijden van de inloop. Op de pagina wedstrijdreglement  is ook het geüpdate Reglement Woensdagavond inloopcompetitie 2018 te lezen.

Meer weten? Mail naar wedstrijdinfo@golfresidentie.nl

Jeugdcommissie

Welkom bij de jeugdcommissie

Binnen de Golfclub Golf Residentie Dronten is een jeugdcommissie actief. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan. De commissie bestaat uit drie leden en een adviseur.

De huidige bezetting van de jeugdcommissie ziet er als volgt uit:

Ilse Beerlage lid
Koen Buijsse lid
Jan Haasnoot voorzitter
Bastiaan Haasnoot golfpro en adviseur

De jeugdcommissie streeft ernaar om in 2023 met minimaal veertig actieve jeugdleden via een jeugdtrainingsprogramma weer te kunnen deelnemen aan de NGF-competitie,  Super Six wedstrijden, een Open Dronten voor de jeugd enzovoorts.

Voor al deze activiteiten is de jeugdcommissie steeds op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om de jeugd te begeleiden en te ondersteunen.

De jeugdcommissie is bereikbaar via het e-mailadres voorzitterjeugd@golfresidentie.nl

 

 

Marshals

Marshals

Gastheer/gastvrouw controleert op naleving regels en etiquette

De golfclub heeft een goedgeoliede marshalorganisatie. Zo’n twintig vrijwilligers houden nagenoeg dagelijks het reilen en zeilen op de baan in het oog. Zij zorgen er op een integere manier voor dat regels en de etiquette worden nageleefd. De marshals hebben een eigen gedragscode. In de baan is hij/zij niet alleen herkenbaar aan de badge, maar vooral aan zijn rechtvaardige en consequente beoordelingen.

De marshal is geen politieman; hij/zij functioneert vooral als gastheer/gastvrouw en doet dat zoveel mogelijk op de achtergrond. Bij het beoordelen van in de baan voorkomende situaties zal hij/zij de veiligheid tijdens het spelen voorop stellen. De marshal ziet ook toe op het naleven van het baanreglement. De marshal bevordert het speeltempo in de baan en controleert op de speelgerechtigheid van iedere golfer.

De marshal is bevoegd om speler(s) aanwijzingen en/of waarschuwingen te geven met betrekking tot hun gedrag in de baan. Spelers die van de marshal een aanwijzing krijgen, moeten die onmiddellijk opvolgen. Klik hier voor de regels omtrent gedragscode en de bevoegdheden van een marshal.

De marshal-organisatie bij onze golfclub is in handen van Dick Prins. Als marshals treden op

Boy Acosta Jacques Lokhoff
Rein van Beijnum Rob Lommers
Mary Ann Berns Greetje Mol
Elly Hartgring Jan Nieuwenhuizen
André Hartgring Abelien van Oostrum
Rob Houtzager Harry Peeters
Jan Jonk Dick Prins
Herman Kok Ed Stokvis
Truus Krens Diederik Tielenius Kruythoff
Guus Krens Bert van Wilgenburg

De marshal is tijdens zijn/haar dienst bereikbaar onder telefoonnummer 06-12297547.

Mailen kan naar de voorzitter van de marshalorganisatie.

Mixed Friday-commissie

Mixed Friday-commissie

Elk jaar zeven bijzondere invité-wedstrijden

De Mixed Friday-commissie organiseert elk jaar zeven of acht invité-wedstrijden die gewoonlijk op de laatste vrijdag van de maand worden gehouden. De wedstrijden zijn vooral toegankelijk voor belangstellende ondernemers die zijn aangesloten bij de Ondernemers Vereniging De Driehoek (OVVD) en leden van de Golfvereniging Nederland (GVN). Doel is ons park en onze golfbaan te promoten. De belangstelling voor deze wedstrijden is over het algemeen groot. In 2019 worden drie van de zeven te spelen wedstrijden over twee banen gespeld; naast die van de GRD ook op die van de Openbare Golfclub Dronten.

De commissie bestaat uit de volgende leden

Maartje Bertelink

voorzitter

Jan Boersma

Gerard Bosman

Hans de Jongh

Aart Lijs

Herman van Someren

Jeroen van Vliet

Jan de Vries

De commissie is te bereiken via het e-mailadres mixedfriday@golfresidentie.nl

PR-commissie

Promotie en communicatie

Doel: versterking van de in- en externe communicatie

De hoofdactiviteiten van de promotiecommissie bestaan uit het uitbrengen van een digitale editie van het clubblad Fore, de website van de golfclub, ledenwerving, sponsoring, public relation-activiteiten en in- en externe communicatie.

Doelstelling

De PR-, redactie- en websitecommissie geeft op een onafhankelijke, professionele wijze invulling aan de versterking van de in- en externe communicatie en promotie van de golfclub. Gezien het karakter van onze vereniging zal de nadruk liggen op de interne communicatie. De redactie werkt op grond van een eigen statuut waarin de onafhankelijkheid is vastgelegd.

Activiteiten

Het coördineren en aansturen van website, PR/sponsoring, redactie clubblad, in- en externe communicatie.

Het uitbrengen van het clubblad Fore per 1 januari 2016 in digitale vorm.

Het overzichtelijk en actueel houden van de website.

Onderhouden van contacten met huidige sponsoren.

De vereniging onder de aandacht brengen van mogelijke nieuwe sponsoren.

Verzorgen en bewaken van de huisstijl van golfclub Golfresidentie Dronten.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit minimaal vier leden. De voorzitter is in principe een bestuursafgevaardigde, die de link vormt tussen de commissie en het bestuur. De voorzitter is verantwoordelijk voor de public relations, het redactionele beleid en de website. Ieder commissielid heeft één of meer vaste taken binnen de commissie. Voorop staat dat de leden een team vormen.

Sponsoring

Wie op zoek is naar informatie over sponsoring of het plaatsen van een advertentie, kan een mailtje sturen aan sponsor@golfresidentie.nl

Regel- & Handicapcommissie

Bestuur en commissies

Informatie van de Regel- & Handicapcommissie

Op deze en de vijf volgende subpagina’s vindt u actuele mededelingen van de Regel & Handicapcommissie. Deze mededelingen betreffen CBA-verrekening, golfregels, invullen van de qualifyingkaart, antwoorden op veelgestelde vragen en het Negen Stappenplan van de NGF.

De Regel- en Handicapcommissie wordt gevormd door

Ed Visch voorzitter
Theo Verhoeven lid
André Hartgring lid
vacature lid
Karel Theunissen lid
Dick Prins coördinator marshaldiensten

Vragen? Mail naar RHcie@golfresidentie.nl

CBA-verrekening

Wat gebeurt er bij CBA-verrekening?

Aanpassing van bufferzone bij extreme prestaties

Het CBA, Computed Buffer Adjustment, is  per 1 januari 2012 geïntroduceerd door de NGF en is met ingang van 1 januari 2016 enigszins aangepast. De NGF heeft na vier jaar besloten om de correcties op de bufferzone te verkleinen.

Het doel van de CBA-berekening is om het effect van een score op de handicap die onder niet normale omstandigheden (bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden) tot stand is gekomen te corrigeren. Door de correctie dient een aanpassing te ontstaan alsof gespeeld zou zijn onder ‘normale’ omstandigheden.

Die correctie vindt plaats door de gehele bufferzone voor de individuele speler te verschuiven. En wel afhankelijk van de prestatie van het totale spelersveld, gerelateerd aan de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder ‘normale’ omstandigheden.

De aanpassing van de limieten van de bufferzone kan resulteren in een opwaartse bijstelling, indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht, met maximaal 1 Stablefordpunt. Of een neerwaartse bijstelling van de bufferzone, indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht, met maximaal 2 Stablefordpunten. Daarnaast kan het gebeuren dat de omstandigheden zo extreem zijn dat, nadat CBA is toegepast, alleen van spelers die beter dan hun handicap hebben gespeeld de handicap wordt aangepast. Dit heet Reduction Only.

Voorbeeld: Bij een CBA van -1 treedt een neerwaartse verschuiving van de bufferzone (voor bijvoorbeeld Handicap Categorie 3) op, waardoor de score van deze speler met 32 Stablefordpunten nu wel in de buffer valt. Zijn exact handicap wordt niet verhoogd.

De bufferzone is, bij CBA -1, 32-35 Stablefordpunten (categorie 3), terwijl deze normaal gesproken 33-36 Stablefordpunten is. De handicap van een andere deelnemer in dezelfde wedstrijd uit handicap categorie 3, zal bij een score van 36 punten bij een CBA van -1 met 0,3 worden verlaagd.

Wanneer is een CBA-correctie van toepassing?

Wanneer is een CBA-correctie van toepassing?

De kaders van de NGF welke door de computer worden berekend

CBA moet worden toegepast bij:

  • Een Qualifying wedstrijd over 18 holes (niet 9).
  • Er moeten minimaal 10 deelnemers aan de wedstrijd zijn uit categorie 1-4.
  • De uitkomst CBA geldt ook voor categorie 5, niet voor cat. 6.

Bijzonderheden

  • De regel- en handicapcommissie heeft niet de bevoegdheid een wedstrijd ‘RO’ te verklaren.
  • De CBA geldt alleen voor wedstrijdscores.
  • Een deelnemer is iedere speler die heeft afgeslagen. Dus ook een speler die een ‘No Return’ inlevert, moet als deelnemer gerekend worden.
  • Wedstrijden samenvoegen voor berekening van CBA, mits omstandigheden en wedstrijdvorm hetzelfde zijn.
  • Bij afgelaste ronde is de CBA 0 (nul) en alleen scores in de buffer of beter tellen.
Antwoorden op veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen

Waarom staat er geen ‘sterretje’ meer op mijn GVB-pas?

Met ingang van 1 januari 2016 heeft de NGF besloten om de zogenaamde ‘actieve handicap’ af te schaffen. Vanaf 1 januari 2016 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een actief en niet-actief handicap. Daarmee is ook de ‘verplichting’ vervallen om minimaal vier qualifingkaarten per jaar te lopen.

Wat moet er op mijn Q-kaart worden ingevuld?
Om uw kaart ‘geldig’ te laten zijn als Q-kaart dient u duidelijk in te vullen:
• Uw naam, uw GRD lidcode en uw handtekening
• De naam van uw marker, zijn/haar lidcode of NGF-code en handtekening
• De kleur van de teebox waar u vanaf speelt (wit, geel, blauw of rood) aankruisen
• Uw exacte handicap
• De speeldatum
• De score per hole
• U dient in het clubhuis een Q-kaart uit het bakje te nemen en het inschrijfformulier in te vullen voordat u gaat spelen.

Hoe krijg ik een Exact handicap na het behalen van mijn GVB examen?
U dient drie kaarten te lopen vanaf handicap 54. Minimaal één kaart dient een score hoger dan 36 punten te hebben. Daarna wordt uw exacte handicap vastgesteld.

Gelden ook scores gemaakt op een baan buiten Nederland?
Nee, alleen scores op een door de NGF erkende baan in Nederland gelden. U dient dan wel een als Q-kaart gemerkte scorekaart in te leveren.

 

Het 9-Stappenplan van de NGF

Het 9-Stappenplan van de NGF

Begeleiding van beginnende golfer naar hcp 0,0

Het 9 stappenplan is sinds 2012 gefaseerd ingevoerd. Dit is een plan om de beginnende golfer te begeleiden van baanpermissie via handicap 54,0 naar handicap 0 in 9 stappen.

Stap 1: Baanpermissie te verkrijgen via de golf pro. Mocht men baanpermissie hebben gekregen van Mike Woltering op de OGD dan geldt deze ook op onze Residentie golfbaan mits men hier ook lid is/wordt. Zo kan men onbeperkt oefenen tegen geringe lidmaatschapskosten.

Stap 2: Handicap 54 (voorheen Clubhandicap 54). Na het succesvol afleggen van het theoretisch golfregelexamen gaat men met een marker de baan in en speelt men een qualifyingkaart. De marker moet minimaal handicap 54 hebben. Men speelt 9 of 18 holes uitgaande van handicap 54,0. Wanneer men over 9 holes minimaal 18 Stablefordpunten, of over 18 holes  minimaal 36 punten haalt, wordt de kaart door de R&Hcie verwerkt en vragen wij een handicap 54  pasje aan bij de NGF.  Daarmee heeft men GVB .

Stap 3: naar Handicap 36,0. Via het deelnemen aan qualifyingwedstrijden of het lopen van qualifyingkaarten wordt de handicap aangepast, volgens de geldende tabellen. Zolang de handicap hoger is dan 36, gaat die bij een hoge score alleen omlaag en bij een mindere score NIET omhoog.

Stap 4: naar Handicap 28,0

Stap 5: naar Handicap 20,0

Stap 6: naar Handicap 15,0

Stap 7: naar  Handicap 9,9

Stap 8: naar Handicap 4,4

Stap 9: naar Handicap 0

Bij al deze stappen horen boekjes met informatie, lessen en training. Deze boekjes kunnen bij de Pro worden aangeschaft of via de site van de NGF (http://www.golf.nl/zelf-golfen/meer-en-beter-golf/9-stappenplan).

Regelwijzigingen 2019

Regelwijzigingen 2019

Elke vier jaar, bij het verschijnen van het nieuwe regelboekje, wijzigen de R&A en de USGA een aantal golfregels. De wijzigingen hebben tot doel de regels logischer en duidelijker te maken. In het nieuwste regelboekje, dat aan alle leden is uitgereikt, zijn alle wijzigingen uiteraard opgenomen. Heb je na het lezen van deze uitleg toch nog vragen, raadpleeg dan één van de commissieleden.

Opmerkelijk is dat het aantal regels van 36 naar 24 is teruggebracht. Dat is vooral gedaan om de regels doorzichtiger en begrijpelijker te maken. De nieuwe regelgeving die op 1 januari 2019 wereldwijd van kracht is geworden, moet er met name voor zorgen dat er sneller wordt gespeeld. Zo is het zoeken naar een bal van 5 minuten naar 2 minuten teruggebracht en mag het afslaan niet langer dan 40 seconden in beslag nemen. Ook de vlaggenstok mag bij het uitholen in de cup blijven. Lees hier de 25 belangrijkste veranderingen.

 

 

Seniorencommissie

Seniorencommissie

Wekelijks competitiewedstrijden op donderdag

De seniorencommissie organiseert (bijna) wekelijks een wedstrijd voor leden van 50 jaar en ouder, de senioren. De wedstrijden worden altijd op donderdag gespeeld.

Aan die wedstrijden, veelal in competitieverband, doen wekelijks tientallen golfers mee. In het voorjaar en in de zomer wordt een serie van plm. 20 qualifyingwedstrijden gespeeld. De resultaten van de beste veertien wedstrijden tellen mee voor het eindklassement. Na de finalewedstrijd, aan het einde van ieder seizoen, is de prijsuitreiking, aansluitend gevolgd door een diner.

De seniorencommissie is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Strokeplay-kampioenschappen voor senioren.

De commissie bestaat uit de volgende leden

Hans de Jongh voorzitter
Tineke van den Enden
Tineke van Beijnum
Piet van der Sar
Math Geelen
Arthur Vos

De commissie is per e-mail bereikbaar of telefonisch onder nummer 06-20963637.

Old Grand Dads

Old Grand Dad

Golfende grootvaders komen in actie voor gehandicapte jongeren

Ieder jaar organiseert de Seniorencommissie een wedstrijd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Old Grand Dad. Die stichting stelt zich ten doel het onderlinge samenzijn van golfende grootvaders te bevorderen en financiële middelen te verzamelen, waardoor gehandicapte jongeren de gelegenheid krijgen om meer aan sport en spel te doen.

Op dit moment zijn meer dan zesduizend grootvaders lid van deze sympathieke organisatie, verdeeld over 109 NGF-clubs. Daaronder bevinden zich enkele tientallen grootvaders van de Golfresidentie. De minimum-contributie bedraagt € 20 per jaar. Guus Krens is consul voor Dronten. U kunt zich bij hem aanmelden als lid.

De belangrijke nevendoelstelling van de grootvaders is financiële ondersteuning van gehandicapte kinderen om hen daarmee de gelegenheid te bieden meer aan sport en spel te doen. Het grootste deel – ruim 85% – van de door de circa 6000 grootvader-contribuanten jaarlijks gestorte bijdragen – rond de 150.000 euro – wordt geschonken aan projecten voor deze kinderen. In 2011 werd aan 35 instellingen € 129.308 geschonken. Sinds de oprichting in 1974 is € 1.645.623 geschonken. Op de aangesloten golfclubs worden de activiteiten van deze stichting gecoördineerd door de Old Grand Dad clubconsul.

Jaarlijks wordt op deze clubs een wedstrijd gespeeld waarbij de winnaars zich kwalificeren voor een regiofinale in één van de zeven regio’s waarin Nederland is verdeeld. De winnaars van deze regio-finales worden weer verwacht op de landelijke finale. Wellicht belangrijker is het dat door het gehele jaar heen, clubconsuls en regioconsuls zich bezig houden met het selecteren van projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage die zich in het algemeen beweegt tussen de duizend euro en een veelvoud daarvan.

Deze projecten zijn te vinden op alle mogelijke plaatsen waar jeugdigen permanent of tijdelijk bij elkaar zijn of komen, maar kan ook een eenmalig initiatief zijn van welke aard dan ook. De voorkeur gaat uit naar kleinschalige projecten waarbij de bijdrage van de Old Grand-Dad club geen miniem onderdeel uitmaakt van een grootschalig inzamelingsproject en waarbij tastbare middelen onze doelstellingen ondersteunen. Meer informatie over Old Grand-Dad is te vinden op www.oldgranddad.nl of in te winnen bij clubconsul Guus Krens.

Wedstrijdcommissie

Wedstrijdcommissie

Beleid en verantwoording

De wedstrijdcommissie is een overkoepelend orgaan. Leden ervan zijn vertegenwoordigers van  de sub-commissies. Vanuit de wedstrijdcommissie wordt initiërend en coördinerend beleid gevoerd. Voorzitter is Paul van der Hulst.

In haar jaarverslag legt de wedstrijdcommissie verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dit beleid is vastgelegd in de Beleidsnota wedstrijdcommissie 2015-2018.
Klik hier voor de volledige versie.

Voor informatie met betrekking tot Vertrouwenscommissie, Commissie van Beroep en overige wedstrijdreglementen klik hier.

De wedstrijdcommissie is als volgt samengesteld:

Maartje Bertelink lid coördinator heren/MF
Paul van der Hulst voorzitter lid dagelijks bestuur
Hans de Jongh lid coördinator seniorencommissie
Cocky de Broekert lid coördinator damescommissie
Marijke Prins lid coördinator weekendwedstrijden
Ferry Wobma lid golfsoftware-activiteiten

Meer weten? Mail naar wedstrijdcommissie@golfresidentie.nl

 

Weekendcommissie

Weekendcommissie

Bekerwedstrijden en kampioenschappen

De weekendcommissie organiseert per jaar 25 wedstrijden, waaronder acht bekerwedstrijden. Daarnaast heeft zij de wedstrijdleiding van vijf kampioenschappen: het strokeplay- en matchplaykampioenschap, twee foursome kampioenschappen en het senior strokeplaykampioenschap.

Al deze kampioenschappen worden verspreid over twee dagen gespeeld.

De weekendcommissie stelt in overleg met de andere commissies ook de wedstrijdkalender samen en zorgt ervoor dat de wedstrijdreglementen up-to-date zijn.

De commissie bestaat uit
Jan Boersma
Miep Hauer
Marco Oussoren
Marijke Prins, voorzitter
Karel Theunissen

Meer weten? Mail naar voorzitter weekendcommissie.

🔥 Wedstrijdreglement algemeen 2020
wedstrijdreglement-2020-algemeen-1v0
Algemeen wedstrijdreglement 2020

Wedstrijdreglement Ryder- en Solheim Cup 2018
Clubkampioenschappen Strokeplay Overall 2018
Clubkampioenschappen Strokeplay Senioren 2018
Clubkampioenschappen Matchplay 2018
Clubkampioenschappen Matchplay Senioren 2018
Clubkampioenschappen Foursome 2018
Clubkampioenschappen Greensome 2018
Herendagen op zaterdag Profile Trofee 2019
wedstrijdreglement-profile-2019
Het wedstrijdreglement van de Herendagen 2019 op zaterdag

Mixed Friday-wedstrijden 2019
Vertrouwenscommissie
Commissie van Beroep
Lijst van niet-toegestane drivers

Lijst van niet-toegestane drivers on_line op USGA.org.

Matchplay

Naar wordt aangenomen de oudste spelvorm in golf. Twee kanten spelen tegen elkaar om de winst op elke hole ongeacht de score op die hole. Single matchplay is de basisvorm, waarbij 2 spelers tegen elkaar spelen, maar er zijn diverse variaties mogelijk. Zie ook verder op. Winnaar van de hole is de kant die de hole in het minste aantal slagen speelt. Een wedstrijd is gewonnen als de voorsprong (aantal holes) van een kant groter is dan het aantal nog te spelen holes. Matchplay is Non Qualifying. Bij Matchplay met handicapverrekening krijgt de kant met de hogere playing handicap een aantal slagen gelijk aan het verschil tussen beide playing handicaps. Dit aantal slagen krijgt die kant met de hogere handicap op de holes met de laagste Stroke Index. v.b. Speler A heeft playing handicap 18 en speler B heeft 12. Speler A krijgt dus 6 slagen op de holes met Stroke Index 1 t/m 6 (en dus niet op 13 t/m 18)

Strokeplay/Medal play

Moeilijkste en meest uitdagende spelvorm, want alle slagen tellen. Het resultaat is het totaal van de slagen over het vastgesteld aantal holes (meestal 18). De speler met de minste slagen is winnaar. Het aantal gemaakte slagen noemt men de Bruto score. Wordt met handicapverrekening gespeeld dan spreekt men over Netto score (= brutoscore minus handicapslagen). Strokeplay is een Qualifying spelvorm.

Stableford

Stableford is een vorm van strokeplay met handicapverrekening. Een speler speelt op elke hole tegen zijn eigen par die gelijk is aan de par van de hole plus het aantal handicapslagen op die hole. Het aantal handicapslagen is afhankelijk van de Exact handicap en af te lezen in de handicaptabel, die per golfbaan verschilt. De handicapslagen worden volgens de Stroke-Index (SI = volgorde van moeilijkheid per hole) verdeeld over de holes. Stableford individueel is een Qualifying spelvorm. In Nederland wordt een officiële handicap alleen bepaald volgens deze spelvorm. De op een hole gemaakte score wordt omgezet in punten. Per hole krijgt de speler: 0 punten bij meer dan 1 slag boven de eigen par 1 punt bij 1 slag boven de eigen par 2 punten bij de eigen par 3 punten bij 1 slag onder de eigen par 4 punten bij 2 slagen onder de eigen par, etc.

Foursome

Twee spelers vormen een team en spelen met één bal. Er wordt altijd om beurten afgeslagen van de afslagplaats. Speler A slaat af op de oneven holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt er om-en-om verder gespeeld (als B afslaat doet A de volgende slag, daarna weer speler B, etc) totdat de hole is beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. Foursome kan als stroke- of matchplay worden gespeeld en met en zonder handicapverrekening. Foursome is Non-Qualifying.

Greensome

Twee spelers vormen een team. Beiden slaan af (slag 1) en kiezen daarna de gunstigste bal om om-en-om mee verder te spelen (slag 2). Wordt de bal van speler A gekozen, dan speelt speler B de bal, daarna weer a tot is uitgeholed. Ook greensome kan als stroke- of matchplay en met of zonder handicapverrekening worden gespeeld. Deze spelvorm is Non Qualifying. Chapman foursome (Australian greensome): Twee spelers vormen een team. Beiden slaan af (slag 1) en spelen daarna elkaars bal (slag 2). Daarna wordt de gunstigste bal gekozen voor slag 3 en wordt om-en-om verder gespeeld tot is uitgeholed. Chapman kan als stroke- of matchplay en met of zonder handicapverrekening worden gespeeld. Deze spelvorm is Non Qualifying.

Tegen Par

Tegen par is een vorm van strokeplay met handicapverrekening tegen de eigen par van de hole. Wanneer een speler minder slagen dan netto-par over een hole doet, wint hij van de hole en noteert hij een plus (+). Maakt hij netto evenveel slagen als par, dan speelt hij gelijk aan de hole en noteert hij een nul (0). Maakt hij netto meer slagen dan par, dan verliest hij van de hole en noteert hij een min (-). De speler met het hoogste saldo van plussen en minnen is de winnaar. Tegen Par is een Qualifying spelvorm.

Par Bisque

Dit is een variatie op “Tegen Par”. De speler kan nu zelf bepalen hoe hij zijn slagen verdeeld over de holes. Of hij slagen neemt op een hole en hoeveel dient aangegeven te worden aan zijn marker voor hij afslaat op de volgende hole. Doel is natuurlijk om de slagen zo te verdelen dat een speler na hole 18 mooi uitkomt en geen slagen meer over heeft. Par Bisque is Non Qualifying. Four-Ball Better-Ball: Hierbij spelen twee spelers als partners. Ieder speelt zijn eigen bal. De laagste score van de partners is de score voor die hole.

Four-Ball Better-Ball

afgekort 4BBB, kan met en zonder handicapverrekening worden gespeeld en als stroke- of matchplay. 4BBB is Non Qualifying.

Vlaggenwedstrijd

Een vlaggenwedstrijd is een vorm van strokeplay waarbij iedere speler (of kant) een aantal slagen krijgt gelijk aan de som van de par van de baan en het aantal handicapslagen. De vlag wordt neergezet op de plaats waar de bal met de laatste van de toegewezen slagen tot stilstand is gekomen. Heeft men nog slagen over na het uitspelen van hole 18, dan gaat men door naar hole 1 etc. Winnaar is de speler wiens vlag het verste staat. Dat kan dus (ver) voorbij de 18e hole zijn. Deze wedstrijd is Non Qualifying.

Eclectic

Bij eclectic worden resultaten op diverse holes of in diverse rondes gecombineerd. Dat kan op de volgende manieren: b.v. Voor een ronde tellen de beste 9 holes, t.w.: 2 par 3, 5 par 4 en 2 par 5 holes. b.v. Over diverse rondes telt de beste bruto en/of netto score op iedere hole.

Amerikaantje/Barracuda

Amerikaantje (= Barracuda) wordt als driebal gespeeld. Elke speler speelt individueel matchplay. Per hole zijn er zes punten te verdelen: De speler die de hole wint krijgt 4 punten, de speler die als twee eindigt krijgt 2 punten, de speler die als laatste eindigt krijgt 0 punten. Bij gelijk eindigen worden de punten gedeeld: 4, 1 en 1 punten als nrs 2 en 3 gelijk eindigen, 3, 3 en 0 punten als nrs 1 en 2 gelijk eindigen, 2, 2 en 2 punten als alle drie gelijk eindigen. Aan het einde van de ronde(s) worden alle punten per speler opgeteld en de winnaar is degene met de meeste punten.

Scramble / Texas Scramble / Superbal

Deze namen worden in verschillende betekenis door elkaar heen gebruikt – wordt gespeeld door een team van 2 of meer spelers, die hun eigen bal spelen. Allen slaan af op elke hole en kiezen daarna welke bal het beste ligt. De andere ballen worden opgepakt en, nadat de gekozen bal is geslagen, geplaatst binnen 15 cm van de gekozen bal en vervolgens ook gespeeld. Dan wordt opnieuw de beste bal gekozen en herhaalt zich het voorgaande tot de bal is uitgeholed. Op deze spelvorm is een aantal variaties mogelijk. De wedstrijdleiding dient dit te voren duidelijk vast te stellen en aan de deelnemers mede te delen (briefje met regels!!!). • De speler wiens bal is gekozen, speelt de volgende slag niet mee. Deze regel is vooral nuttig als er groot handicapverschil is, waardoor te vaak de bal gekozen zou kunnen worden van de beste speler. • Het is verplicht om van alle spelers minimaal 4 keer de afslag te kiezen. Er blijven dan dus 2 keuze-afslagen over in een 4-bal. Deze regel is nuttig om te voorkomen dat een longhitter te veel het resultaat van het team bepaalt. • Op de green putten eerst allen wiens bal niet is gekozen eenmaal. Wordt niet uitgeholed dan speelt degene wiens bal wel is gekozen vanaf de oorspronkelijke plek net zo lang tot hij heeft uitgeholed. Dit is een tactische variant waardoor het soms slimmer is een bal buiten de green te kiezen dan de ogenschijnlijk betere bal op de green.

Vossenjacht

Bij deze spelvorm speelt een “vos” voor de wedstrijd uit. Zijn (netto) scores worden de par van de holes. De volgende variaties zijn mogelijk: • De vos noteert zijn score (de par van de hole) op een (niet direct af te lezen) briefje aan de vlag. Na het uitspelen van de hole kunnen de spelers zien hoeveel ze onder/boven par hebben gespeeld of hoeveel stableford punten ze hebben gehaald. • Er is een “blinde” vos. De vos bewaart zijn score en deze wordt pas na de wedstrijd bekend gemaakt.

Kwaliteitsschouw van de baan

Uit een kwaliteitsschouw die NiB Scan Pro heeft uitgevoerd in de baan staat dat de greens er goed uitzien maar in wisselende mate nog altijd last hebben van vreetschade. De voorgreens hebben minder last van de emeltactiviteit omdat de condities daar minder gunstig zijn voor de larven. Daarnaast is het gras op de aprons langer en valt vreetschade minder op. Op de voorgreens zijn wel schimmels gezien die struisgrassen aantasten. Het wordt aanbevolen de voorgreens met roodzwenkgrassen, die resitent zijn voor de schimmelinfecties, door te zaaien. Blijkens de rapportage vertonen de tees een wat open grasmat, die daarom bemest, doorgezaaid en bezand moeten worden. Veel lof is er in het verslag voor de fairways. Die zien er uitstekend uit. “Alleen lokaal zijn er wat onkruiden die plaatselijke bestreden kunnen worden om de grasmat voor 2020 zo schoon mogelijk te hebben”, blijkt uit de schouw. Over de rough wordt gemeld dat die op de rijkere kleigronden erg snel groeit en intensief gemaaid en verschraald moet worden. Er zou een pilot moeten komen om te kijken wat het effect is van het bezanden van de rough. Dit is het volledige rapport van de NiB ScanPro

HypotheekNet Maandbekerwedstrijden 2019
hypotheeknet-maandbekerwedstrijden-2019
Aangepast reglement voor seizoen 2018-2019

Wedstrijdreglement wintercompetitie 2018-2019
Hospitality regelingen

De Golfresidentie heeft met een aantal ons omliggende golfbanen een z.g hospitality regeling. Die houdt in, dat de leden van onderstaande clubs tegen gereduceerde prijzen kunnen golfen op de deelnemende banen, op vertoon van hun lidmaatschapskaart.

De volgende golfbanen doen mee in de hospitality regeling en berekenen de volgende prijzen:

GC Emmeloord                                             € 25,00

GC Flevoland in Lelystad                           € 27,50

GC Harderwold                                            € 25,00

GC Openbare Golfclub Dronten OGD     € 25,00

GC Dorhout Mees in Biddinghuizen       € 27,50

GC Hattem                                                    € 35,00 | 9 holes  € 22.50

GC Zwolle ma t/m za                                  € 32,50 | zo € 37,50

GC Golfresidentie Dronten                       € 25,00

De prijzen zijn gebaseerd op 18 holes.

Gastspelers die op de Golfresidentie Dronten willen spelen dienen zich in het restaurant “De vier Seizoenen” (telefoon 0321-841716) te melden en de greenfee kaart zichtbaar te bevestigen aan golfbag of trolley.

 

Downloadtabel wedstrijdkalender 2019

Hieronder de diverse varianten van de wedstrijdkalender 2019.

 

Downloadfile Type Omschrijving
export-2019-komma-gescheiden TXT/CSV Dit Komma gescheiden bestand is zeer geschikt voor uw MS Outlook agenda. Het bevat naast een totaal omschrijving (onder notities), ook informatie om deze afspraak als voorlopig (tentative) in uw agenda op te nemen.
Default staat deze op Agenda is Vrij=3, indien u deze waarde aanpast in 2 kunt u deze afspraak in uw agenda als Bezet opnemen.
export-2019-komma-punt-gescheiden TXT/CSV

Dit Komma-Punt gescheiden bestand is zeer geschikt voor uw MS Outlook agenda. Het bevat naast een totaal omschrijving (handig in het notitieveld van de afspraak), ook informatie om deze afspraak als voorlopig (tentative) in uw agenda op te nemen. Default staat deze op Agenda is Vrij=3.

Het verschil tussen Komma en Komma-Punt als scheidingsteken is met name bedoeld om het importeren mogelijk te maken voor de verschillende Taal- en/of Landinstellingen op uw Windows PC.
exporttotaal2019 ICS Het totale kalender overzicht t.b.v. agenda’s die gebruik maken van het IOS (Apple) formaat.
Tip: u kunt onderstaande deels gefilterde bestanden separaat in uw IOS agenda invoeren, waardoor deze ook weer los van elkaar te verwijderen zijn.
exportsen2019 ICS De kalender gesorteerd op alleen de Senioren wedstrijden. T.b.v. het IOS (Apple) formaat.
exportdames2019 ICS De kalender gesorteerd op alleen de Dames wedstrijden. T.b.v. het IOS (Apple) formaat.
exportheren2019 ICS De kalender gesorteerd op alleen de Heren wedstrijden. T.b.v. het IOS (Apple) formaat.
exportweekend2019 ICS De kalender gesorteerd op alleen de Weekend wedstrijden. T.b.v. het IOS (Apple) formaat.
exportwoensdaginloop2019 ICS De kalender gesorteerd op alleen de Woensdagavond inloop wedstrijden.
T.b.v. het IOS (Apple) formaat.
website-wedstrijdkalender-2019 XLXS De volledige kalender in Excel formaat. Inhoud idem aan het hieronder geleverde PDF-formaat.
website-wedstrijdkalender-2019 PDF De volledige kalender in een printbaar formaat.
Protocol sociaal veilige sportomgeving tbv Seksuele intimidatie

Dit protocol, waaraan de golfclub van de Golfresidentie Dronten zich heeft gecommitteerd, moet een sociaal veilige sportomgeving garanderen voor wat betreft seksuele intimidatie. Er wordt de taak in beschreven van de vertrouwenscontactpersoon die binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt is voor iedereen die vragen of opmerkingen aangaande seksuele intimidatie heeft of over een concreet geval een gesprek met de club wil voeren. Lees hier ook het NGF Tuchtreglement seksuele intimidatie.

protocol-sociaal-veilige-sportomgeving-tbv-seksuele-intimidatie